3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması: Lise Örneklemi

2014-12-31
Kondakçı, Esen
Kadıoğlu, Cansel
Başarı Hedefleri Kuramı zaman içinde değişmiş, farklı modeller ortaya atılmış ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçları da gelişmiştir. Elliot, Murayama ve Pekrun (2011) tarafından üniversite öğrencileri ile çalışılarak geliştirilen altı boyutlu yapıya sahip 7’li Likert tipi 18 maddeli 3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve adaptasyonu araştırmacılar tarafından anketi geliştirenlerin de yaptığı gibi üniversite düzeyinde “Eğitim Psikolojisi” dersi kapsamında yapılmıştır (Uzuntiryaki-Kondakçı ve Kadioglu, 2013). Türkçe’ye uyarlama çalışması altı faktörlü yapının Türkiye örneklemi için de geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı; daha önce araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan en güncel model olan 3 x 2 modeline (Elliot, Murayama ve Pekrun, 2011) göre geliştirilen Hedef Yönelimi Anketi’nin altı boyutlu yapısını lise düzeyinde kimya dersine uyarlayarak test etmek ve diğer değişkenlerle ilişkisini incelemektir.Veri toplama süreci iki aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada anketin pilot uygulaması yapılacaktır. İkinci aşamada ise lise öğrencilerinin hedef yönelimleri diğer ilgili değişkenlerle (kullandıkları öğrenme stratejileri, sınıf ortamı algıları ve sınıf öğrenme hedef yapısı) birlikte ölçülecektir. Çalışmanın örneklemini Ankara’nın farklı ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında Kimya derslerini alan 10. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Çalışmada yaklaşık 2500 öğrenciden veri toplanması planlanmaktadır. Öğrencilere 3 x
Citation Formats
E. Kondakçı and C. Kadıoğlu, “3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması: Lise Örneklemi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59630.