Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.

2009-12-31
Amaç: Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: 1) Üniversite öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı nedir? 2) Sanal ortamda öğrenciler ne tür siber zorbalıklara maruz kalmaktadır? 3) Sanal ortamda öğrencilerin sergiledikleri siber zorbalık içeren davranış türleri nelerdir? 4) Siber zorba ve siber zorbalık kurbanlarının demografik özellikleri (toplumsal cinsiyet, yaş, anne/babanın eğitim düzeyi, internet okuryazarlığı ve kullanım sıklığı v.b.) nelerdir? 5) Gençler arasında riskli internet kullanım sıklığı nedir? 6) Riskli internet kullanım sıklığı ile internet zorbalığına maruz kalma arasındaki ilişki varmı dır? 7) Siber zorbalıkla psikolojik sağlık arasında ilişki var mıdır? Araştırmanın kapsamı ve zamana bağlı iş planı Örneklem: Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler oluşturacaktır. Ulaşılabilirlik gözönünde bulundurularak yaklaşık 400 öğrenciyi çalışmaya dahil etmek hedeflenmektedir. Veri toplama araçları: Bu çalışmada; - yaş, cinsiyet, gelir, ebeveyn eğitim durumu gibi değişkenleri ölçen bir demografik bilgi formu, - Internet ortamda siber zorbalık deneyimlerini ve riskli internet kullanımını sorgulayan, Topçu (2008) tarafından lise öğrencileri için hazırlanmış ancak bu çalışma kapsamında üniversite öğrencileriyle kullanılmak üzere uyarlanacak olan anket formları - Siber zorbalık deneyiminin psikolojik etkilerini sorgulamak için Beck Depresyon (Beck, Rush, Shaw, ve Emery, 1978) ve Anksiyete (Beck, Epstein, Brown ve Steer (1988) Envanterleri kullanılacaktır. Yöntem: Bu araştırmada aşağıda verilen çalışma planı izlenecektir: 1. Konu ile ilgili kaynakçaların incelenmesinin tamamlanması, 2. Siber Zorbalık Envanterinin üniversite öğrencileri için uyarlanması 3. Riskli internet kullanımı ölçen maddelerin oluşturulması 4. Üniversite Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra pilot uygulamanın gerçekleştirilip ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik testlerinin yapılması, 5. Elde edilen bulgulara göre ölçeklerin son haline getirilip belirlenen örneklem grubuna uygulanması, 6. Araştırma sorularının yanıtlanması için gereken istatistiksel analizlerin yapılması. 7. Bulguların ilgili alan yazını ile karşılaştırılması ve raporlanması.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.
Ertepınar, Hamide(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç...
Üniversite Öğrencilerinin Geçmiş Travmatik Yaşantıları Ve Şimdiki Psikolojik Belirtileri.
Erdur Baker, Özgür(2009-12-31)
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversitemiz öğrencileri arasında genel bir tarama yaparak a) ne tür ailelerden, ne gibi travmatik yaşantılarla geldiklerini b) ve bu yaşantıların şu anki psikolojik sağlıklarına olan ilişkisini incelemektir. Bu çalışmadan elde edilecek bulguların daha sonra gerçekleştirilecek önleme ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmanın kapsamı: Örneklem: Araştırmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde farklı sınıf ve bölümlerde eğitimlerine devam ed...
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Onay Durdu, Pınar; Tüfekçi, Aslıhan; Çağıltay, Kürşat (2005)
Bu araştırma üniversite öğrencileri arasında bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarını ve oyun tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 225 ve Gazi Üniversitesinden 271 öğrencinin katılımcı olarak yer aldığı çalışmada bilgisayar kullanma, bilgisayar oyunu oynama ve oyun tercihleri gibi konular incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki öğrencilerin ortalama oyun oynama süreleri literatürdekine benzerlik göstermektedir. En çok tercih edilen oyun türleri strate...
Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı Ve Bilgileri: İYTE Örneği
Sofuoğlu, Sait Cemil; Bahçevancı, Simge; Sofuoğlu Kılıç, Nilgün; Sakallı, Nuray (2015-10-09)
Ülkemizde uzun yıllardır hava kalitesi standartlarının varlığından da anlaşılabileceği üzere insanlarımızın dış hava kirliliği ve sağlık etkileri konusunda belirli bir algı ve bilgilerinin var olduğunu düşünebiliriz. Ancak, zamanımızın sadece küçük bir kısmını dışarıda geçirdiğimiz için dış havadaki kirliliğe doğrudan maruziyetimiz de göreceli olarak küçük bir orandadır. Bununla birlikte, vaktimizin çoğunda ev ve işyeri/okul gibi binaların içinde çeşitli mikro-çevrelerde bulunuyor olmamıza ra...
Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.
Koçak, Mehmet Settar(2012-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla ...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59636.