Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.

2009-12-31
Amaç: Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: 1) Üniversite öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı nedir? 2) Sanal ortamda öğrenciler ne tür siber zorbalıklara maruz kalmaktadır? 3) Sanal ortamda öğrencilerin sergiledikleri siber zorbalık içeren davranış türleri nelerdir? 4) Siber zorba ve siber zorbalık kurbanlarının demografik özellikleri (toplumsal cinsiyet, yaş, anne/babanın eğitim düzeyi, internet okuryazarlığı ve kullanım sıklığı v.b.) nelerdir? 5) Gençler arasında riskli internet kullanım sıklığı nedir? 6) Riskli internet kullanım sıklığı ile internet zorbalığına maruz kalma arasındaki ilişki varmı dır? 7) Siber zorbalıkla psikolojik sağlık arasında ilişki var mıdır? Araştırmanın kapsamı ve zamana bağlı iş planı Örneklem: Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler oluşturacaktır. Ulaşılabilirlik gözönünde bulundurularak yaklaşık 400 öğrenciyi çalışmaya dahil etmek hedeflenmektedir. Veri toplama araçları: Bu çalışmada; - yaş, cinsiyet, gelir, ebeveyn eğitim durumu gibi değişkenleri ölçen bir demografik bilgi formu, - Internet ortamda siber zorbalık deneyimlerini ve riskli internet kullanımını sorgulayan, Topçu (2008) tarafından lise öğrencileri için hazırlanmış ancak bu çalışma kapsamında üniversite öğrencileriyle kullanılmak üzere uyarlanacak olan anket formları - Siber zorbalık deneyiminin psikolojik etkilerini sorgulamak için Beck Depresyon (Beck, Rush, Shaw, ve Emery, 1978) ve Anksiyete (Beck, Epstein, Brown ve Steer (1988) Envanterleri kullanılacaktır. Yöntem: Bu araştırmada aşağıda verilen çalışma planı izlenecektir: 1. Konu ile ilgili kaynakçaların incelenmesinin tamamlanması, 2. Siber Zorbalık Envanterinin üniversite öğrencileri için uyarlanması 3. Riskli internet kullanımı ölçen maddelerin oluşturulması 4. Üniversite Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra pilot uygulamanın gerçekleştirilip ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik testlerinin yapılması, 5. Elde edilen bulgulara göre ölçeklerin son haline getirilip belirlenen örneklem grubuna uygulanması, 6. Araştırma sorularının yanıtlanması için gereken istatistiksel analizlerin yapılması. 7. Bulguların ilgili alan yazını ile karşılaştırılması ve raporlanması.
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59636.