Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı Ve Bilgileri: İYTE Örneği

2015-10-09
Sofuoğlu, Sait Cemil
Bahçevancı, Simge
Sofuoğlu Kılıç, Nilgün
Sakallı, Nuray
Ülkemizde uzun yıllardır hava kalitesi standartlarının varlığından da anlaşılabileceği üzere insanlarımızın dış hava kirliliği ve sağlık etkileri konusunda belirli bir algı ve bilgilerinin var olduğunu düşünebiliriz. Ancak, zamanımızın sadece küçük bir kısmını dışarıda geçirdiğimiz için dış havadaki kirliliğe doğrudan maruziyetimiz de göreceli olarak küçük bir orandadır. Bununla birlikte, vaktimizin çoğunda ev ve işyeri/okul gibi binaların içinde çeşitli mikro-çevrelerde bulunuyor olmamıza rağmen buralardaki iç çevre kalitesi konusunda gelişmiş bir farkındalığa sahip olduğumuz söylenemez. Bu hipotezi test etmek amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisans öğrencilerine uygulanmak üzere internette bir ankethazırlanmış ve e-mail, sosyal medya, posterler gibi yollarla öğrencilere duyurulmuştur. Anketi dolduran öğrenci sayısı 100’ün üzerinde olmuştur. Bu bildirinin amacı, İYTE örneği yoluyla üniversite öğrencilerinin iç hava kalitesi konusundaki algı ve bilgilerini incelemektir.
6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (7-9 Ekim 2015)

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
Bidirectional pragmatic transfer : an investigation of refusal strategies of Turkish users of English
Demir, Serpil; Bear, Joshua M.; Department of Foreign Language Education (2003)
This study investigated the existence of bi-directional transfer in pragmatic abilities of Turkish users of English in their refusal strategies in terms of the frequency of direct and indirect refusal strategies, types and frequencies of the indirect strategies, and the role of the interlocutor's status in strategy choice. To this end, 30 Turkish users of English were given a discourse completion questionnaire in English and 30 Turkish users of English were given the Turkish translation iiiof the same quest...
Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki
Demir, Ayhan Gürbüz(2015-12-31)
Bu projede Hagerty & Patusky (1995)’nin geliştirmiş olduğu “The Sense of Belonging Instrument” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılarak, sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişkiye bakılacaktır.
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.
Ertepınar, Hamide(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç...
Citation Formats
S. C. Sofuoğlu, S. Bahçevancı, N. Sofuoğlu Kılıç, and N. Sakallı, “Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı Ve Bilgileri: İYTE Örneği,” İzmir, Türkiye, 2015, p. 82, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://hkadtmk.org/Bildiriler/HKK-2015_Web/httpdocs/sunumlar/sunumlar/SA%C4%B0T%20SOFUO%C4%9ELU.pdf.