Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması

2018-12-31
Bu çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın odak noktaları şu şekilde sıralanabilir: (1) hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, (2) ihtiyaç analizine dayalı olarak çevrimiçi hizmet içi eğitim programının tasarlanması ve (3) farklı katılımcı grupları arasında mesleki ihtiyaçlar bakımından anlamlı farklılıkların olup olmadığının araştırılması. Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılması planlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanmış olan ve 2017 yılında güncellenmiş olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve 2008 yılında yayınlanan İngilizce Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri ile ilgili alan yazınını temel alınarak hazırlanmış bir anket çalışmanın veri toplama araçlarından biridir. Ankette, katılımcıların genel bilgileri, mesleki gelişim ihtiyaçları ve hizmet içi eğitime yönelik tercihleri ve görüşleri hakkında sorular yer alacaktır. Ayrıca katılımcılarla mülakat yapılması ve elde edilen nitel verinin daha ayrıntılı anlaşılması planlanmaktadır. Veri toplama sürecinden elde edilecek bulgular ile Türkiye'deki hizmet içi İngilizce öğretmenleri için çevrimiçi bir eğitim programı önerilmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
P. Savaş, “Türkiye’deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59694.