Üniversite Personelinin Spor Yapma Alışkanlıklarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi.

2011-12-31
Günümüz insanı, yaşamın her alanında kendisini hissettiren zorlanmalarla dolu bir dünyayla karşı karşıyadır. Bu zorlanmlar bireyin dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa çıkartırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilmekted ve bireyi çaresiz, savunmasız, güçsüz bırakabilmektedir. Tükenmişlik, fiziksel hastalıklarla karakterize olan, işe ilişkin stresin kronik bir periodundan sonra, ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumudur. Bu negatif durumla başa çıkmak amacıyla farklı yöntemler öne sürülmüştür. Aktif spora katılımda bu yöntemlerden birisi olarak önerilmektedir. Bu çalışmadan üniversite personelinin spor yapma alışkanlıklarının tükenmişlik düzeyine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iki farklı anket kullanılacaktır. Birincisi Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri diğeri de Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları anketidir. Araştırmanın kapsamında, üniversite personelinin spor yapma alışkanlıkları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Elde edilecek olan veriler üniversitelerde çalışan personelin tükenmişlik düzeyleri ve spor yapma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyacaktır. Sporun üniversite içerisinde yaygınlaştırılası açısından önemli bir çalışma olması planlanan bu projede, üniversite personelinin üniversite spor kaynaklarından ne kadar yararlandığı ve üniversitelerin spor faaliyetlerine ne düzeyde ihtiyaç duydukları ortaya koyulacaktır.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması
Akşab, Şahabettin; Özkan, Habib (null; 2018-05-12)
Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda sosyal bütünleşmenin önemli bir kavram olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun (parti, topluluk, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna taşınmasıdır. Bir başka tanımla, sosyal bütünleşme, toplumdaki sosyal grupların kendi birliği hakkındaki varlık şuurunun toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak düzeyde olmasıdır. (Erkal, 2004). Sosyal bütünleşme, toplumsal düzen ve sosyal uyum sürekli olarak sosyo-felsefi ve sosyolojik alanl...
A study on developing tertiary level efl learners’ intercultural sensitivity
Taşkın, Ayşe; Gürbüz, Nurdan; Department of English Language Teaching (2021-4-04)
In this era, cultural exchanges are an unavoidable part of communication and thus, intercultural sensitivity (IS) is a prerequisite to enhance communication among people from different cultures.Considering that IS is a requirement for the acquisition ofnecessary skills and competencies for successful intercultural communication, the current case study aims toinvestigate the place of ISin an English Language Program (ELP) of a state university revealing the views of the adm...
Üniversite Öğrencilerinin İç Hava Kalitesi İle İlgili Algı Ve Bilgileri: İYTE Örneği
Sofuoğlu, Sait Cemil; Bahçevancı, Simge; Sofuoğlu Kılıç, Nilgün; Sakallı, Nuray (2015-10-09)
Ülkemizde uzun yıllardır hava kalitesi standartlarının varlığından da anlaşılabileceği üzere insanlarımızın dış hava kirliliği ve sağlık etkileri konusunda belirli bir algı ve bilgilerinin var olduğunu düşünebiliriz. Ancak, zamanımızın sadece küçük bir kısmını dışarıda geçirdiğimiz için dış havadaki kirliliğe doğrudan maruziyetimiz de göreceli olarak küçük bir orandadır. Bununla birlikte, vaktimizin çoğunda ev ve işyeri/okul gibi binaların içinde çeşitli mikro-çevrelerde bulunuyor olmamıza ra...
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.
Ertepınar, Hamide(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç...
Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi
Emil, Serap (2020-01-01)
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Ünive...
Citation Formats
M. S. Koçak, “Üniversite Personelinin Spor Yapma Alışkanlıklarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59707.