Bilişsel Görevin Postür Kontrolü Üzerine Etkisi

2018-12-31
Kirazcı, Sadettin
Çelik, Hüseyin
Gürsoy, Zeren Görkem
Bilişsel görev ve zorluğunun postür kontrolü üzerine etkisi incelenecektir. Postür kontrolü a) sakin duruş ve b) istemli alınım durumlarında kassal faaliyetler EMG ölçümleri ve ayrıca anterio-posterior ve medio-lateral yönde basınç merkezi (COP) değişimleri analiz edilecektir.

Suggestions

Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi
Tahancalıo, Semra; Huvaj Sarıhan, Nejan; Şentürk, Eray(2014-12-31)
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir çok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuşt...
Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı bilişsel kontrol üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bilişsel kontrolün altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, bilişsel kontrolü olumsuz olarak etkileyen durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de trafik, ağır makine kullanımı gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır.
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Simülasyonla Zenginleştirilmiş Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğretim Yönteminin Uygulanması ve Bu Uygulanmanın Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Başarı Motivasyonu Üzerindeki Etkililiğinin Belirlenmesi
Eryılmaz, Ali(2015-12-31)
Bu çalışmada, öğrencilerin başarı, tutum ve başarı motivasyonları göz önünde bulundurularak, simülasyonla zenginleştirilmiş araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yönteminin etkinliği incelenecektir. Bu amaçla geliştirilen simülasyon ile desteklenmiş öğretim yönteminin kolaylıkla müfredata entegre edileceği planlanmakta ve bu yöntemin doğru uygulanmasının, öğrencilerin başarı, tutum ve başarı motivasyonları üzerinde olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.
Lİse Öğrencilerinin Kimya Başarılarını Yordayan Değişkenler
Kondakçı, Esen(2016-12-31)
Fen eğitimde kavramsal değişimin olması için öğrencilerin öncelikle sahip oldukları kavramların farkında olmaları, kavram değişimini takip edebilmeleri ve bu sırada duyuşlarını da düzenlemeleri gereklidir. Bu nedenle üstkavramsal beceriler ve üstduyuşsal özellikler önemlidir. Ancak, bu değişkenler araştırmacılar tarafından son yıllarda incelenmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da lise öğrencilerinin üstkavramsal beceri ve üstduyuşsal özelliklerinin kimya başarılarına katkısını incelemektir. Çalışmada ili...
Citation Formats
S. Kirazcı, H. Çelik, and Z. G. Gürsoy, “Bilişsel Görevin Postür Kontrolü Üzerine Etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59723.