İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi

2016-12-31
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, uygulanmasını ve tanıtılmasını hedeflemektedir. Özetle çalışma görme engelli sekizinci sınıfların İngilizce kelime öğrenme bilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakdatır. Web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilme ve uygulanma süreçleri kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olan uygulama geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının görme engellilerin İngilizce eğitimlerine önemli katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Suggestions

İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2014-12-31)
Bu projede İngilizceyi ikinci dil olarak edinen Türkçe konuşucularının ilgi içtümcelerini iliştirmede karşılaştıkları anlam belirsizliklerini çözümlemelerinde kullandıkları stratejinin tespiti, bu stratejilerde anadildeki dilsel davranışların etkisinin sınanması ve ikinci dilde geliştirilen bu stratejilerin anadil konuşucularının aynı yapılara karşı gösterdikleri dilsel davranışlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Ruhdilbilim alanında, birinci ve ikinci dil konuşucularının tümce işlemlemelerini konu al...
Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak ...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2016-12-31)
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 teme...
Citation Formats
H. Karaaslan, “İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59739.