Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak amacıyla geliştirilmiş olan iki tanılayıcı (diagnostic) testten yararlanılacak ve veriler nicel ve nitel veri çözümleme yöntemleri ile incelenecektir.

Suggestions

İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2014-12-31)
Bu projede İngilizceyi ikinci dil olarak edinen Türkçe konuşucularının ilgi içtümcelerini iliştirmede karşılaştıkları anlam belirsizliklerini çözümlemelerinde kullandıkları stratejinin tespiti, bu stratejilerde anadildeki dilsel davranışların etkisinin sınanması ve ikinci dilde geliştirilen bu stratejilerin anadil konuşucularının aynı yapılara karşı gösterdikleri dilsel davranışlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Ruhdilbilim alanında, birinci ve ikinci dil konuşucularının tümce işlemlemelerini konu al...
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2016-12-31)
Bu projenin amacı, D1 Türkçe konuşucularıyla Türkçeyi miras dil olarak konuşan bireyleri çekimsel ve türetimsel işlemleme açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çekimsel ve türetimsel biçimbilimsel yapıları aynı anda test eden bir dizi maskelenmiş hazırlama deneyi planlanmaktadır.
İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi
Karaaslan, Hasan(2016-12-31)
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, uygulanmasını ve tanıtılmasını hedeflemektedir. Özetle çalışma görme engelli sekizinci sınıfların İngilizce kelime öğrenme bilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakdatır. Web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilme ve uygulanma süreçleri kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır ve hedef kitlenin...
Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi
Erdem, Hikmet Esin(2013-12-31)
Kapsam Bu enlemesine arastirma çalismasi ( cross- sectional), Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) tüm fakültelerinde ve her düzeyde egitim ve ögretim görmekte olan ögrencileri kapsamaktadir. Diger bir deyisle, Bahar 2011 Dönemi'nde Modern Diller Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dil derslerini alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sinif ögrencilerinden ayni zaman diliminde bilgi toplanacaktir. Ögrenciler genel akademik ortalamalarina göre iki gruba ayrilacaktir: 1) Genel akademik ortalamasi 3.00 ve 4.0...
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Citation Formats
S. Ç. Sağın Şimşek, “Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59687.