Hide/Show Apps

İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi

2014-12-31
Kırkıcı, Bilal
Şafak, Duygu Fatma
Demir, Orhan
Bu projede İngilizceyi ikinci dil olarak edinen Türkçe konuşucularının ilgi içtümcelerini iliştirmede karşılaştıkları anlam belirsizliklerini çözümlemelerinde kullandıkları stratejinin tespiti, bu stratejilerde anadildeki dilsel davranışların etkisinin sınanması ve ikinci dilde geliştirilen bu stratejilerin anadil konuşucularının aynı yapılara karşı gösterdikleri dilsel davranışlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Ruhdilbilim alanında, birinci ve ikinci dil konuşucularının tümce işlemlemelerini konu alan birçok dillerarası çalışma yürütülmektedir ve belirsizlik çözümlemeleri ile ilgili deneysel çalışmalar bu süreci açıklamada araştırmacılara çok önemli bilgiler sağlamaktadır (Altman, 1998; Felser, Roberts, Marinis & Gross, 2003). Türkçeyi anadil olarak konuşan kişilerin, “The secretary (AÖ1) of the dean (AÖ2) who was on the balcony ” türü ilgi içtümcesi iliştirme belirsizliklerini çözümlemelerinde tercih ettikleri nihai iliştirme noktasının (AÖ1/AÖ2) ne olduğu, tercihlerini belirleyen temel unsurlar (anadil etkisi, sıklık vs.) ve bu tercihlerin İngilizce konuşucularının (anadil konuşucuları) ilgili anlam belirsizliklerini çözümlerken kullandığı stratejilerle ve belirleyici unsurlarla karşılaştırılması ikinci dilde işlemlemede Evrensel Tarayıcı’nın (Universal Parser) varlığı ve erişilebilirliğine ilişkin önemli bulgular ortaya koyabilir.