İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi

2014-12-31
Kırkıcı, Bilal
Demir, Orhan
Bu projede İngilizceyi ikinci dil olarak edinen Türkçe konuşucularının ilgi içtümcelerini iliştirmede karşılaştıkları anlam belirsizliklerini çözümlemelerinde kullandıkları stratejinin tespiti, bu stratejilerde anadildeki dilsel davranışların etkisinin sınanması ve ikinci dilde geliştirilen bu stratejilerin anadil konuşucularının aynı yapılara karşı gösterdikleri dilsel davranışlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Ruhdilbilim alanında, birinci ve ikinci dil konuşucularının tümce işlemlemelerini konu alan birçok dillerarası çalışma yürütülmektedir ve belirsizlik çözümlemeleri ile ilgili deneysel çalışmalar bu süreci açıklamada araştırmacılara çok önemli bilgiler sağlamaktadır (Altman, 1998; Felser, Roberts, Marinis & Gross, 2003). Türkçeyi anadil olarak konuşan kişilerin, “The secretary (AÖ1) of the dean (AÖ2) who was on the balcony ” türü ilgi içtümcesi iliştirme belirsizliklerini çözümlemelerinde tercih ettikleri nihai iliştirme noktasının (AÖ1/AÖ2) ne olduğu, tercihlerini belirleyen temel unsurlar (anadil etkisi, sıklık vs.) ve bu tercihlerin İngilizce konuşucularının (anadil konuşucuları) ilgili anlam belirsizliklerini çözümlerken kullandığı stratejilerle ve belirleyici unsurlarla karşılaştırılması ikinci dilde işlemlemede Evrensel Tarayıcı’nın (Universal Parser) varlığı ve erişilebilirliğine ilişkin önemli bulgular ortaya koyabilir.

Suggestions

İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi
Karaaslan, Hasan(2016-12-31)
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, uygulanmasını ve tanıtılmasını hedeflemektedir. Özetle çalışma görme engelli sekizinci sınıfların İngilizce kelime öğrenme bilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakdatır. Web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilme ve uygulanma süreçleri kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır ve hedef kitlenin...
Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak ...
İleri Seviye İngilizce Konuşucularının Biçimbilimsel İşlemleme Stratejilerinin İncelenmesi
Kırkıcı, Bilal(2017-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında ileri seviyedeki ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkat...
İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alına...
Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2018-12-31)
Bu projenin amacı Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların, Türkçe sözdizim yapısını edinimini karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada İngiltere, Almanya ve Rusya’da doğan ve Türkçeyi miras dil (heritage language) olarak edinen iki dilli çocuklardan toplanacak veriler incelenerek, Türkçe tek dilli çocuklarda görüldüğü gibi hem temel Özne-Nesne-Eylem sıralamasını hem de Türkçenin esnek sözdizim yapısına uygun olarak diğer sıralamaları kullanıp kullanmadıkları araştırılaca...
Citation Formats
B. Kırkıcı and O. Demir, “İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61894.