Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017

2018-12-31
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerin denizel ortamlarda meydana getirdiği değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi, bu gözlemleri destekleyecek sayısal modeller ile öngörü yapılması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde önem arz etmektedir. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, özellikle yaz kış tabakalaşmalarında önemli değişimler olduğunu ve tabaklaşma döneminin uzadığını göstermektedir. Şüphesiz fiziksel ortamdaki bu ciddi değişikliğin kısa ve uzun dönemde deniz canlılarını ve tüm sistem dinamiklerini etkileyecektir. Bu değişimlerin gözlenmesi ve ileride hem iklim değişikliği hem de sistemin nasıl evrileceğini anlamak ve gerekli tedbirleri almak için zaman serisi çalışması tek yöntemdir. Erdemli Zaman Serisi çalışması kapsamında toplanacak ve üretilecek veriler bir çok analize ve son ürün olarak da model çalışmalarına temel girdi sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında yapılacak çalışmalar, ileride yapılacak ileri analizler ve modeller için temel girdi sağlayacaktır. Bunun yanında gerek tür çeşitliliğindeki değişimler ve mevsimlere bağlı olan bir çok canlının (balık ve diğer deniz ürünleri dahil), üreme dönemlerinde sapmalar gözlenecektir.

Suggestions

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi
Yücel, Mustafa; Ermiş, Esra(2018-12-31)
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bırakma kapasiteleri nedeniyle öne çıkmaktadırlar. Geleneksel olarak ‘çözünmüş’ (450 nm’lik filtreden geçen) ve ‘partikül’ olarak çalışılan metallerin önemli bir bölümünün nanoparçacık (20 - 200 nm) olabileceği, ve buna bağlı olarak da kinetik ve termodinamik davranışının tamamen farklı olabi...
Citation Formats
D. Tezcan et al., “Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59811.