Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi

2018-12-31
Yücel, Mustafa
Ermiş, Esra
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bırakma kapasiteleri nedeniyle öne çıkmaktadırlar. Geleneksel olarak ‘çözünmüş’ (450 nm’lik filtreden geçen) ve ‘partikül’ olarak çalışılan metallerin önemli bir bölümünün nanoparçacık (20 - 200 nm) olabileceği, ve buna bağlı olarak da kinetik ve termodinamik davranışının tamamen farklı olabileceği hipotezini temel alan bu araştırma projesi denizel redoks geçişlerinde metal içeren nanoparçacık oluşumu ve kompozisyonunu ortaya çıkaracaktır. Karadeniz (pelajik ve bentik)ve Akdeniz (bentik) redoks arayüzleri yüksek çözünürlüklü olarak örneklenecek, boyut farkılaşması elde edilecek şekilde filtrelenecek ve örnekler metal-temiz ve oksijensiz ortamda işlenecektir. Sıvı ve katı faz örnekler hassas analitik yöntemler (ICP-MS) ve nano-görüntüleme (taramalı elektron mikroskopu) yardımıyla analiz edilecek ve özellikle 20-200 nm boyut aralığındaki demir ve manganez içeren nanoparçacıkların komposizyonu ve morfolojisi ortaya çıkarılacaktır. Elde edilen yeni metal türleşmesi verileri biyojeokimyasal bağlamda ele alınacak ve metal içeren nanoparçacıkların karbon döngüsü, redoksa bağlı ekosisteme geri bildirimleri ve ekotoksikoloji alanlarındaki olası rolleri hakkında ilk ön veri sağlayacaktır.

Suggestions

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Özkan, Korhan; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Kalegeri, Pınar; Başduvar, Şehmus; Uysal, Zahit; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin(2018-12-31)
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerin denizel ortamlarda meydana getirdiği değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi, bu gözlemleri destekleyecek sayısal modeller ile öngörü yapılması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar için...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM
Koçak, Mustafa; Tutsak, Ersin(2014-12-31)
Sahra ve Orta Doğu çölleri sırasıyla Akdeniz'i güney ve doğusundan kuşatırken, bölge atmosferine mineral toz parçacıklarını sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimlerinde etkili olan toz fırtınalarının Doğu Akdeniz’i Bölgesine darbeler halinde ulaştığı ortaya konulmuştur (Kubilay ve diğ., 2000). Ayrıca, Akdeniz’in kuzeyinde bulunan yarı- endüstrilermiş ve endüstrileşmiş ülkeler yıl boyunca insan kaynaklı aerosol parçacıkları bölge atmosferine salmaktadırlar Mihalopoulos ve diğ., 1997; Lelieveld ve diğ., 2002)...
Citation Formats
M. Yücel and E. Ermiş, “Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62087.