Hide/Show Apps

Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi

2018-12-31
Yücel, Mustafa
Başduvar, Şehmus
Ermiş, Esra
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bırakma kapasiteleri nedeniyle öne çıkmaktadırlar. Geleneksel olarak ‘çözünmüş’ (450 nm’lik filtreden geçen) ve ‘partikül’ olarak çalışılan metallerin önemli bir bölümünün nanoparçacık (20 - 200 nm) olabileceği, ve buna bağlı olarak da kinetik ve termodinamik davranışının tamamen farklı olabileceği hipotezini temel alan bu araştırma projesi denizel redoks geçişlerinde metal içeren nanoparçacık oluşumu ve kompozisyonunu ortaya çıkaracaktır. Karadeniz (pelajik ve bentik)ve Akdeniz (bentik) redoks arayüzleri yüksek çözünürlüklü olarak örneklenecek, boyut farkılaşması elde edilecek şekilde filtrelenecek ve örnekler metal-temiz ve oksijensiz ortamda işlenecektir. Sıvı ve katı faz örnekler hassas analitik yöntemler (ICP-MS) ve nano-görüntüleme (taramalı elektron mikroskopu) yardımıyla analiz edilecek ve özellikle 20-200 nm boyut aralığındaki demir ve manganez içeren nanoparçacıkların komposizyonu ve morfolojisi ortaya çıkarılacaktır. Elde edilen yeni metal türleşmesi verileri biyojeokimyasal bağlamda ele alınacak ve metal içeren nanoparçacıkların karbon döngüsü, redoksa bağlı ekosisteme geri bildirimleri ve ekotoksikoloji alanlarındaki olası rolleri hakkında ilk ön veri sağlayacaktır.