Östrojene Bağlı Alternatif Polyadenilasyona Uğrayan Trarskriptlerin Tespiti Ve İncelenmesi.

2010-12-31
Östrojene bağlı alternatif polyadenilasyona uğrayan transkriptlerin tespiti ve incelenmesi Meme kanseri alt sınıflarını birbirinden ayıran genomik anormallikler ve gen profilleri belirlenirken, mikroRNA genlerinin ifadelerinin mRNA düzeylerinden çok daha iyi belirteçler olduğu anlaşılmaktadır. mikroRNA'lar kendileri proteine dönüşmeden hedef genlerin proteine dönüşmesini kontrol ederler. mikroRNA'ların kanserdeki önemi daha yeni anlaşılmaya başlamışken, çok yenilerde ortaya konulan bir gözlem, mikroRNA-mRNA ilişkilerinin tahmin ettiğimizden çok daha kapsamlı olabileceğini göstermektedir. Bu ilginç bulgu, hücrelerin bazı durumlarda, mRNA'larda farklı poly (A) sinyallerini tercih ederek, mRNA'ların UTR uzunluklarını değiştirerek mikroRNA'lardan kaçabildiklerini göstermektedir. Bu proje kapsamında Biyolojik Bilimler ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin işbirliği ile amacımız; meme kanserinde önemli bir rolü olan östrojen hormonunun yol açtığı alternatif poly (A) sinyali kullanımını veritabanlarındaki mikrodizin ham datalarını kullanarak probe bazında göstermek ve bunun deneysel olarak doğrulanmasını sağlamaktır. Bu proje, hem östrojenin kanser hücrelerindeki etkilerinin anlaşılmasına ışık tutacak hem de mikroRNA konusunda henüz çok bilinmeyen yeni regülasyonların ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Östrojenle Değişen mRNA 3’UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması
Çiçek, Mustafa Cüneyt(2019-12-01)
Östrojenle Değişen mRNA 3?UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması Poliadenilasyon, yeni sentezlenmekte olan bir mesajcı RNA?nın (mRNA) 3?UTR bölgesinin kesilerek, poli (A) kuyruğunun eklenmesi olarak tanımlanan, oldukça sıkı bir biçimde kontrol edilen ve transkripsiyon ile eş zamanlı gerçekleşen bir süreçtir. Transkripsyonun sonlanmasına yakın, mRNA 3?UTR bölgelerinde bulunan poli(A) sinyalleri (AAUAAA) kompleks bir protein yapı tarafından tanınarak, mRNA kırpılır ve poli(A) kuyruğu eklenir. Poli(A)...
Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi
Tezcaner, Ayşen(2009-12-31)
Bu projede Ral'in osteoartiritli hücrelerde matriks proteinleri gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi ile OA tedavi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Östrojen reseptörlerini modüle etmesi nedeniyle yan etkileri çok fazla olan östrojen yerine osteoporoz tedavisinde tercih edilen temel bir ilaç olan raloksifenin klinik uygulamalar sonucunda tesadüfi olarak OA üzerinde olumlu etkisi bulunması kıkırdak hasarlarının tedavisinde yeni- farklı bir ajanın kullanılabilirliği sonucunu getirmiştir. Bu pro...
Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması
Akkaya, S. Mahinur; Yalın, Sibel Akın(1997)
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.
Polifenol oksidaz enziminin Thermomyces lanuginosus küfünden üretim koşullarının optimizasyonu ve ayrıştırılmasıı
Bakır, Ufuk; Astarcı, Erhan; Sutay, Didem(2005)
Bu çalışmada termofilik bir küf olan Thermomyces lanigunosus'un hücre dışı polifenol oksidaz üretimi incelenmiş, çeşitli besin kaynaklarının, indükleyici bazı maddelerin ve değişik fermantasyon parametrelerinin (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonu) enzim üretimi üzerine etkisi araştırılmış, enzim kısmı olarak saflaştırılıp karakterize edilmiştir. Thermomyces lanuginosus'a. göre daha yüksek polifenol oksidaz üretimi gerçekleştirebilen Scytalidium thermophilum polifenol oksidazları ise kolon kromato...
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerinde DNA Metiltransferaz 1, 2, 3A ve 3B ekspresyonu
Bökesoy, Işık; Kürekçi, Emin; Sayın Kocakap, Derya Beyza; Ezer, Üstün(2004-01-01)
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde DNA Metiltransferaz l, 2, 3 A ve 3B Ekspresyonu Çok basamaklı bir olgu olan kanserde mutasyonlar yamsıra genomda yaygın ya da yerel gelişen epigenetik değişimlerin de rolleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişimler genomda var olan gelişim, farklılaşma, imprinting, yaşlanma ve kanserle ilgili genlerin hipo ya da hipermetilasyonlan ile etkin olarak ifadelerinin sapmalarına neden olabilirler. DNA metiltransferaz (DNMT) enzimleri sitozinin 5. pozisyonuna metil grubu ba...
Citation Formats
A. E. Erson Bensan, “Östrojene Bağlı Alternatif Polyadenilasyona Uğrayan Trarskriptlerin Tespiti Ve İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59834.