Kuşadası Kadıkalasi / Anaıa'da Bulunan Geç Bizans Dönemi Seramiklerinin Arkeometrik Olarak İncelenmesi.

2011-12-31
Göktürk, Emine Hale
Kuşadası Kadıkalesi'nde son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik buluntuların kalitesi ve çeşitliliği buranın hem 12.-13. yüzyıllarda önemli bir seramik üretim merkezi olduğuna işaret etmekte, hem de Ortaçağ Akdeniz ticaret ağı içinde önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ve ayrıca 2009 DAP projesinin sonuçlarından yola çıkarak (bkz. Proje sonuç raporu, BAP 07-02-2009-01), araştırmanın bu etabında Kuşadası Kadıkalesi seramik örneklerine daha ağırlık verilmesine ve bu arkeolojik alandan yeni alınan, diğer farklı sırlı seramik üretim gruplarının da (mangan- kahverengi lekeli seramikler ve yeşil lekeli seramikler gibi) incelenmesine karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu şekilde, anılan dönemde Batı Anadolu seramik teknolojisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarılması mümkün olacak ve Kadıkalesi'nin Yunanistan'daki ve Efes, Bergama, Sard gibi diğer önde gelen Anadolu Bizans yerleşimlerindeki seramik atölyeleriyle olan ilişkisi hakkında da ipuçları ortaya konabilecektir. Bu proje, Arkeometri programında doktora öğrencisi olan Burcu Kırmızı'nın tez çalışmasının tamamlanmasına yönelik planlanmıştır. Projede petrografi, XRD, SEM-EDX tekniklerinin yanında bu tür çalışmalarda özellikle gerekli olan yüzey analizleri için Raman spektrometresi teknikleri uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca bu aşamada, uygun bulunan örneklerde ICP-OES tekniği ile hamur ve sırda gerekli kimyasal analizlerin yapılması planlanmaktadır.

Suggestions

Kütahya-Tavşanlı çöküntü alanının neotektonik özellileri
Koçyiğit, Ali; Bozkurt, Erdin(1997)
Bu proje kapsamında, Kütahya-Tavşanlı çöküntüsünün doğu kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği çalışılmıştır. Çalışma, 39° 22'-39° 33' kuzey enlemleri ve 39° 52'-30° 07' doğu boylamları ile sınırlanan yaklaşık 700 km2 lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanındaki en yaşlı birimler Dodurga Metamoriîtleri ve Ovacık Yapısal Karmaşığı'dır. Ovacık Yapısal Karmaşığı, metamorfıtleri tektonik olarak üzerler ve başlıca geç Kretase yaşlı ofiyolitli melanj ile yeğince makaslanıp serpantinleşmiş ...
Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası
Mulayim, Oguz; Yılmaz, İsmail Ömer(2018-12-31)
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesitlerden elde edilecek örnekler jeokimyasal (Duraylı İzotop, C ve O) olarak analiz edilip bütünleşik sonuçlar oluşturulacaktır.Bu veriler, ayrıntılı çökelim ve paleocoğrafik modellerle, Güneydoğu Anadolu platformunda, komşu alanlarla ve küresel izotop eğrileri ile korelasyonu sağlayacaktır....
Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Workers' housing projects by Seyfi Arkan in the Zonguldak coalfield : a case of modernization in early republican Turkey
İmamoğlu, Bilge; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis examines the two housing complex projects designed by the architect Seyfi Arkan between 1934 and 1937 for the mineworker in the Zonguldak coalfield. The two projects are analyzed with respect to both the modern Turkish architectural scene and the social and political history of the coalfield. Besides being strongly connected to the major issues and concepts of the modernization program of the Republic, the projects that Seyfi Arkan designed for the housing of the Zonguldak mineworker are also ca...
Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah; Aghalipour, Nima; Gülerce, Zeynep (null; 2017-10-13)
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan u...
Citation Formats
E. H. Göktürk, “Kuşadası Kadıkalasi / Anaıa’da Bulunan Geç Bizans Dönemi Seramiklerinin Arkeometrik Olarak İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59849.