Kolon Kanseri Hücre Farklılaşmasının Titreşim Spektroskopisi Yöntemleri İle Moleküler Düzeyde İncelenmesi

2012-12-31
Severcan, Feride
Dünyada en çok görülen kanserler arasında ikinci sırada yer alan kolon kanseri hücre proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kanser hücrelerinin farklılaşmamış hücreler olması nedeniyle, kolon kanseri oluşumunda hücre farklılaşma mekanizma bozukluklarının rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerin ve hormonların farklılaşmada rol aldıkları gösterilmiştir. Bu çalışmalara rağmen, hücre farklılaşmasında hücre makromoleküllerinde yapısal, içerik ve fonksiyonel anlamda ne tür değişikliklerin meydana geldiği ve bu değişikliklerin hücre fenotipine katkısı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışma ile hücre farklılaşmasında meydana gelen söz konusu değişiklikler ATR-FTIR ve Terahertz spektroskopisi gibi biyofiziksel metodlar kullanılarak açığa çıkarılacaktır. Önerilen proje kapsamında, hem spontan hem de kimyasal ajan ile farklılaşabilen Caco-2 kolorektal hücre hattı kullanılacaktır. Farklılaştırıcı ajan olarak sodyum bütirat kullanılacaktır. Çünkü yapılan çalışmalar ile bütiratın kanser hücreleri üzerinde proliferasyonu engellediği ve apoptoza neden olduğu gösterilmiş, farklılaştırıcı ajan olabileceği belirtilmiştir. Önerilen bu projeden elde edilecek sonuçlar farklılaşmış ve farklılaşmamış kolon hücreleri arasındaki moleküler seviyede farkları anlamamıza yardımcı olacak ve dolayısı ile kolon kanseri oluşumunda rol oynayan temel mekanizmaların anlaşılmasına ışık tutacaktır. Bu tip temel mekanizmaların anlaşılması gelecek için daha iyi terapötik opsiyonlar geliştirmede yarar sağlayacaktır.

Suggestions

Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bek, Alpan; Şimşek Özek, Nihal; Çelik, Buket(2015-12-31)
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle teda...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2011-12-31)
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatü...
Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.
Banerjee, Sreeparna; Erson Bensan, Ayşe Elif; Muyan, Mesut(2014-12-31)
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark....
Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2012-12-31)
Karsinogenez ve kanser ilerleyişi süreçleriyle ilişkisi bulunan proteinlerin ortaya çıkarılması, sürekli gelişmekte olan bir alandır. Bir proteinin kanser ilerleyişi sürecinde önemli olarak değerlendirilebilmesi için en az iki ölçütü karşılaması gerekir: ilk olarak protein, kanser hücrelerinde normal hücrelere göre anormal ölçülerde (fazla veya az) ifade edilmeli ve ikinci olarak, karsinogenez veya kanser ilerleyişinde protein işlevinin altında yatan moleküler mekanizmalar belirlenmiş olmalıdır. Son yıllard...
Karaciğer kanseri kök hücre ksenograft modelinde sitotoksik aktiviteli yeni ilaç adaylarının etkilerinin belirlenmesi
Atalay, Rengül; Kahraman, Deniz Cansen(2017)
Primer karaciğer kanseri (Hepatoselüler kanser, HSK) Dünya sağlık örgütü verilerine göre altıncı en sık görülen ve diğer kanser türleri arasında ölümcül olan ikinci kanser türüdür. Karaciğer kanserinin histolojik yapısı oldukça heterojendir. Sıklıkla siroz zemininde oluşan karaciğer kanseri, hepatik öncü hücre (Hepatic Progenitor Cells HPC) olarak adlandırılan hücrelerden kaynaklanmaktadır. Kök hücre belirteçlerini ve özelliklerini taşıyan bu hücreler, kronik hepatit ve siroz sürecinde uzun süreli hasara uğ...
Citation Formats
F. Severcan, “Kolon Kanseri Hücre Farklılaşmasının Titreşim Spektroskopisi Yöntemleri İle Moleküler Düzeyde İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59864.