Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.

2014-12-31
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark., 2009]. Bu durum muhtemel bir geri-besleme mekanizmasına işaret etmektedir. MTA1 geni ifadesi, inflamatuar transkripsiyon faktörü Nükleer Faktör kappa B (NF-kB) tarafından transkripsiyonel olarak artırılmaktadır. Öte yandan, 15-LOX-1 ‘in NF-kB aktivitesini inhibe ettiğini göstermiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark., 2011]. Bu sebeple, 15-LOX-1’i ifade eden hücrelerdeki MTA1 ifadesi azalışının NF-kB aktivitesindeki azalış ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeplerle; 1) 15-LOX-1 ektopik ifadesinin 5 farklı kolon kanseri hücre hattındaki MTA1 ifadesi üzerindeki etkilerini; 2) 15-LOX-1 ektopik ifadesinin MTA1’in transkripsiyonel düzenlenmesindeki etkilerini; ve 3) 15-LOX-1 ve MTA1 ifadeleri arasında negatif bir korelasyon olup olmadığını insan kolon kanseri cDNA dizilerini kullanarak çalışmayı önermekteyiz.

Suggestions

NEK6’nın Apoptoz, Hücre Döngüsü ve İnvasyon Üzerindeki Etkisinin Prednizon Dirençli Multipl Miyelom Hücre Hattında İncelenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin; Keskin, Dilek(2015-12-31)
Mitotik hücre döngüsünün hatasız bir şekilde başlaması ve devam etmesinde önemli role sahip olan NEK6, NIMA-ilişkili (Nek) serin-treonin kinazlardan birisidir. Son zamandaki çalışmalar, NEK6 gen mutasyonlarının; iğ ipliklerinde bozukluklara, anormal kromozom ayrılmasına, mitozun durdurulmasında ve apoptozda sorunlara neden olduğu göstermektedir.Bu çalışmada ilaç dirençli RPMI-8226 miyelom hücre hattında NEK6 gen ifadesi, siRNA ile susturularak, hücre döngüsü, DNA hasar yanıtı ve apoptozda rol aldığı bilinen...
SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİNDE DNA HASAR VE ONARIM MEKANİZMALARINA ETKİSİ
Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Keskin, Ezgi Gül(2018-12-31)
Sin3a korepresor kompleksi içindeki histon deasetilaz proteinlerinin sayesinde gen ekspresyonunu bastırma görevi olan bir kromatin kompleksidir. Yaptığımız çalışmalarda, fare embriyonik kök hücrelerin pluripotent yapısını kaybedip mezoderm ve endoderm tabakalarına farklılaşmasında Sin3a kompleksinin içinde yer alan Arid4b ve Hdac1 proteinlerinin kritik bir rol oynadığını bulduk. Arid4b veya Hdac1 proteinlerinden yoksun hücreler farklılaşma için gerekli transkripsiyon faktörlerini ve daha alt basamaklardaki ...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Protein Kinaz İnhibitörlerinin Hücre Sinyal Yollarındaki Yeni Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri İle Tanımlanması
Atalay, Rengül(2016-12-31)
ÖZETProtein kinazlar hücresel sinyal ileti yolaklarında anahtar görevi alarak alan hücrenin sağkalım ve ölüm mekanizmalarını kontrol ederler. Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni kanser ilaçlarının büyük çoğunluğunu kinaz inhibitörü kemoterapötik ajanlar oluşturmaktadır. Bu ilaçların büyük çoğunluğunda, doza bağımlı olarak bir tek proteinin değil birden çok proteinin hücre sinyal yollarına etki ettiği gösterilmiştir. Bu bağlamda önerilen bu projenin özgün amacı tedaviye dirençli ve du...
Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Citation Formats
S. Banerjee, A. E. Erson Bensan, and M. Muyan, “Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)’nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58855.