Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi

2011-12-31
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatürde yaygın kabul gören ve kullanılmakta olan hücrelerdir. Ön çalışmalarımızda, farklılaşmayı indüklediğimiz kolon kanseri hücre hatlarında hücre adhezyonu, invazyonu ve metastazında rol alan ICAM-1 ve VCAM-1'in farklı ifade edildiklerini bulduk (Bakınız Konu-Kapsam, Şekil 1). Diğer çalışmalarda inflamatuvar bovel ve kolon neoplazm hastalarından alınan kolonositlerde ICAM-1 ifadeleri karşılaştırıldığında non-neoplastik inflamatuar hücrelere göre neoplastik hücrelerde epitel ICAM-1 ifadesinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir [2]. Ayrıca, ICAM-1 ifadesi, mezotelde inflamatuar sitokinlerin varlığında tümör hücrelerinin adhezyonu ve peritonel metastazı oluşumunda rol oynamaktadır [3]. Bunlara ek olarak, meme kanserinde ICAM-1 ifadesi hücrelerin metastatik potansiyeliyle doğru orantılıdır [4]. Skiröz tip gastrik karsinomun (SGC) ileri derecelerinde yer alan SGC hücreleri ile gastrik fibroblastların direk etkileşimi için VCAM-1 ifadesi gereklidir [5]. Dolayısıyla ICAM-1 ve VCAM-1'in hücre fenotip üzerindeki etkileri ve farklı kanser hücreleri üzerindeki etkileri çalışılmaktadır. Ancak farklılaşma ve ICAM-1/VCAM-1 ilişkisi kolon kanserinde bilinmemektedir. Bu proje önerisinde, ön çalışmalarımızdaki bulgularımıza ve literatürdeki bu boşluğa dayanarak, invazyon ve metastazta görev alan bu iki aday proteinin (ICAM-1 ve VCAM-1) kolon kanseri hücrelerinin farklılaşma süreçlerindeki anlatım farklılıklarının (Özgün Hedef I), bu farklılığın sebeplerinin (Özgün Hedef II) incelenmesi amaçlanmıştır. Önerilen bu projeden elde edilecek sonuçlar bize farklılaşmış ve farklılaşmamış kolon hücreleri arasındaki karakteristik farkları anlamada ve mekanistik olarak bu farklılığa neden olan öğelere açıklık getirerek, temel mekanizmaların anlaşılmasına ışık tutacaktır. Bu tip temel mekanizmaların anlaşılması gelecek için daha iyi terapötik opsiyonlar geliştirmede yarar sağlayacaktır.
Citation Formats
S. Banerjee, “Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1’in Regülasyonu Üzerine Etkisi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58831.