Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi

2011-12-31
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatürde yaygın kabul gören ve kullanılmakta olan hücrelerdir. Ön çalışmalarımızda, farklılaşmayı indüklediğimiz kolon kanseri hücre hatlarında hücre adhezyonu, invazyonu ve metastazında rol alan ICAM-1 ve VCAM-1'in farklı ifade edildiklerini bulduk (Bakınız Konu-Kapsam, Şekil 1). Diğer çalışmalarda inflamatuvar bovel ve kolon neoplazm hastalarından alınan kolonositlerde ICAM-1 ifadeleri karşılaştırıldığında non-neoplastik inflamatuar hücrelere göre neoplastik hücrelerde epitel ICAM-1 ifadesinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir [2]. Ayrıca, ICAM-1 ifadesi, mezotelde inflamatuar sitokinlerin varlığında tümör hücrelerinin adhezyonu ve peritonel metastazı oluşumunda rol oynamaktadır [3]. Bunlara ek olarak, meme kanserinde ICAM-1 ifadesi hücrelerin metastatik potansiyeliyle doğru orantılıdır [4]. Skiröz tip gastrik karsinomun (SGC) ileri derecelerinde yer alan SGC hücreleri ile gastrik fibroblastların direk etkileşimi için VCAM-1 ifadesi gereklidir [5]. Dolayısıyla ICAM-1 ve VCAM-1'in hücre fenotip üzerindeki etkileri ve farklı kanser hücreleri üzerindeki etkileri çalışılmaktadır. Ancak farklılaşma ve ICAM-1/VCAM-1 ilişkisi kolon kanserinde bilinmemektedir. Bu proje önerisinde, ön çalışmalarımızdaki bulgularımıza ve literatürdeki bu boşluğa dayanarak, invazyon ve metastazta görev alan bu iki aday proteinin (ICAM-1 ve VCAM-1) kolon kanseri hücrelerinin farklılaşma süreçlerindeki anlatım farklılıklarının (Özgün Hedef I), bu farklılığın sebeplerinin (Özgün Hedef II) incelenmesi amaçlanmıştır. Önerilen bu projeden elde edilecek sonuçlar bize farklılaşmış ve farklılaşmamış kolon hücreleri arasındaki karakteristik farkları anlamada ve mekanistik olarak bu farklılığa neden olan öğelere açıklık getirerek, temel mekanizmaların anlaşılmasına ışık tutacaktır. Bu tip temel mekanizmaların anlaşılması gelecek için daha iyi terapötik opsiyonlar geliştirmede yarar sağlayacaktır.

Suggestions

Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bek, Alpan; Şimşek Özek, Nihal; Çelik, Buket(2015-12-31)
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle teda...
Kolon Kanseri Hücre Farklılaşmasının Titreşim Spektroskopisi Yöntemleri İle Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Severcan, Feride(2012-12-31)
Dünyada en çok görülen kanserler arasında ikinci sırada yer alan kolon kanseri hücre proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kanser hücrelerinin farklılaşmamış hücreler olması nedeniyle, kolon kanseri oluşumunda hücre farklılaşma mekanizma bozukluklarının rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerin ve hormonların farklılaşmada rol aldıkları gösterilmiştir. Bu...
Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2012-12-31)
Karsinogenez ve kanser ilerleyişi süreçleriyle ilişkisi bulunan proteinlerin ortaya çıkarılması, sürekli gelişmekte olan bir alandır. Bir proteinin kanser ilerleyişi sürecinde önemli olarak değerlendirilebilmesi için en az iki ölçütü karşılaması gerekir: ilk olarak protein, kanser hücrelerinde normal hücrelere göre anormal ölçülerde (fazla veya az) ifade edilmeli ve ikinci olarak, karsinogenez veya kanser ilerleyişinde protein işlevinin altında yatan moleküler mekanizmalar belirlenmiş olmalıdır. Son yıllard...
Elektron Mikroskop Tomografisi Görüntülerinde Mitokondri Tespiti ve Bölütlemesi
Mumcuoğlu, Ünal Erkan(2014-12-31)
Mitokondrinin Geçirimli Elektron Mikroskobu (Tranmission Electron Microscope - TEM) görüntüleri kullanarak otomatik tespiti ve bölütlemesi üzerine yapılan çalışmaların kökeninde mitokondrinin fiziksel özellikleri ile hastalıklar arasındaki ilişkisini araştıran klinik çalışmalar yatmaktadır. Günümüzde mitokondrinin yapısında oluşan değişiklikleri sayısal olarak araştıran çalışmalarda görüntüler elle bölütlenmektedir. Bu konudaki az sayıda otomatik algoritma geliştirme çalışması ise, daha kolay sayılabilecek ...
Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.
Banerjee, Sreeparna; Erson Bensan, Ayşe Elif; Muyan, Mesut(2014-12-31)
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark....
Citation Formats
S. Banerjee, “Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1’in Regülasyonu Üzerine Etkisi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58831.