Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.

2011-12-31
Bilimsel Araştırma Projesinin amacı İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük ölçekli kentsel projeye ilişkin toplumsal ve siyasal dinamiklerin çözümlenmesidir. Bu kapsamda araştırılmakta olan kentsel projelerle ilişkili nicel veriler, plan ve raporlar incelenecek ayrıca bu projelere ilişkin gazete haberleri taraması ve derlemesi gerçekleştirilecektir. Sonrasında, incelenecek olan büyük ölçekli kentsel projelere ilişkin görüş bildiren, bu projelerin yaşama geçirilmesinde rol oynaması ve etkinlik göstermesi beklenen kurumlar, faaliyetleri, söylem ve tutumları eleştirel bir analize tabi tutulacaktır. Projenin yaşama geçirilmesine yönelik çabalarda kilit rol oynayan kurumların ikna- rıza elde etmeye yönelik söylemleri, bu söylemlerde işlenen temalar, kavramlar, ortaya konan argüman ve yaklaşımlar ve bu söylemlerin farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığı araştırılacaktır. Projenin gerekçesi belirtilen bu konularda yapılacak olan araştırmanın bulgularının ortaya konmasıdır. Bu çerçevede büyük ölçekli kentsel projelerle ilişkili kurumlarla ve projelerin gerçekleştirileceği mahallelerde yaşayan hanehalkları ile anket ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek, projelere yönelik algıları, görüşleri, faaliyetleri ve yaklaşımları analiz edilecektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemleri ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasın dayalı karma araştırma yöntemidir. Benimsenen karma araştırma yöntemi kapsamında İzmir yerel ekonomisine ilişkin nicel veriler analiz edilecektir, ayrıca araştırılan kentsel projelerle ilişkili plan, rapor ve gazete haberleri incelenecek ayrıca gerçekleştirilecek saha araştırması sırasında anket ve derinlemesine görüşmeler yapılacaktır. Farklı araştırma yöntemlerinden elde edilecek bulgular birbirlerini tamamlayıcı şekilde kullanılacaktır. Projeden beklenilen bulgular; incelenen kentsel projelere yönelik olarak karar alma sürecindeki kilit aktörlerin hangileri olduğu ve kararların alınmasını nasıl etkiledikleri, ikna-rıza elde etmeye yönelik söylemler ve bu söylemlerde işlenen temalar, kavramlar, ortaya konan argüman ve yaklaşımlar ve bu söylemlerin farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca ikna-rıza elde etmeye yönelik söylemlerin nasıl üretildiği ve yaygınlaştırıldığı, bu süreçte projelere yönelik özel yasa hazırlama girişimlerinin rolünün de ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61477.