Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.

2011-12-31
Bilimsel Araştırma Projesinin amacı İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük ölçekli kentsel projeye ilişkin toplumsal ve siyasal dinamiklerin çözümlenmesidir. Bu kapsamda araştırılmakta olan kentsel projelerle ilişkili nicel veriler, plan ve raporlar incelenecek ayrıca bu projelere ilişkin gazete haberleri taraması ve derlemesi gerçekleştirilecektir. Sonrasında, incelenecek olan büyük ölçekli kentsel projelere ilişkin görüş bildiren, bu projelerin yaşama geçirilmesinde rol oynaması ve etkinlik göstermesi beklenen kurumlar, faaliyetleri, söylem ve tutumları eleştirel bir analize tabi tutulacaktır. Projenin yaşama geçirilmesine yönelik çabalarda kilit rol oynayan kurumların ikna- rıza elde etmeye yönelik söylemleri, bu söylemlerde işlenen temalar, kavramlar, ortaya konan argüman ve yaklaşımlar ve bu söylemlerin farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığı araştırılacaktır. Projenin gerekçesi belirtilen bu konularda yapılacak olan araştırmanın bulgularının ortaya konmasıdır. Bu çerçevede büyük ölçekli kentsel projelerle ilişkili kurumlarla ve projelerin gerçekleştirileceği mahallelerde yaşayan hanehalkları ile anket ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek, projelere yönelik algıları, görüşleri, faaliyetleri ve yaklaşımları analiz edilecektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemleri ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasın dayalı karma araştırma yöntemidir. Benimsenen karma araştırma yöntemi kapsamında İzmir yerel ekonomisine ilişkin nicel veriler analiz edilecektir, ayrıca araştırılan kentsel projelerle ilişkili plan, rapor ve gazete haberleri incelenecek ayrıca gerçekleştirilecek saha araştırması sırasında anket ve derinlemesine görüşmeler yapılacaktır. Farklı araştırma yöntemlerinden elde edilecek bulgular birbirlerini tamamlayıcı şekilde kullanılacaktır. Projeden beklenilen bulgular; incelenen kentsel projelere yönelik olarak karar alma sürecindeki kilit aktörlerin hangileri olduğu ve kararların alınmasını nasıl etkiledikleri, ikna-rıza elde etmeye yönelik söylemler ve bu söylemlerde işlenen temalar, kavramlar, ortaya konan argüman ve yaklaşımlar ve bu söylemlerin farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca ikna-rıza elde etmeye yönelik söylemlerin nasıl üretildiği ve yaygınlaştırıldığı, bu süreçte projelere yönelik özel yasa hazırlama girişimlerinin rolünün de ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.
Ersoy, Melih(2009-12-31)
Projenin kapsamı, küçük sanayi üretilerinin habitus, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye kavramları etrafında kendilerini yeniden üretme stratejileri, yapılan derin görüşmelerle değerlendirilecektir. Siteler Mobilyacılar Sitesi üreticilerinin kendilerini yeniden üretemediği, kent mekanına ve ekonomisine tutunmakta zorlandıkları düşünülmektedir.
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
Determinants of Regional Innovation in Turkish NUTS 3 Regions from the Spatial Dependence Perspective
Varış, Sıla Ceren; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Department of City and Regional Planning (2021-11-3)
Combining the existing knowledge in different ways, production, and absorption of the new knowledge, and transformation of all these into innovation in a region are the main driving forces of regional economic performance and connect the region with national and international economies. The relationship of innovation with space has been the subject of many disciplines as economics, regional science, and planning. Innovation is defined as the innovation outputs accepted as an indicator of the knowledge base ...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Urban form, public life and urbanity: A study on Sakarya Pedestrian Area in Ankara
Coşkuner, Utku; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2021-9)
Decision-making processes related with the physical arrangements and the urban form affect the city's social structure at a certain extent. In return, social transformations most obviously take the stage on the public spaces of cities that are open-to-all spaces of urban culture and are the main reason why cities define spaces of freedom. Besides the direct relationship it establishes with the public spaces of the city, the public realm is an intangible concept shaped by how the urbanites develop their comm...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61477.