Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi

2012-12-31
Bu çalışma ile Ankara ili için farklı kentsel yönetim biçimleri özelinde inovasyon faaliyetlerinin incelenmesi; farklı seviyelerdeki teknolojik yeniliklerin analizi; farklı hizmet ve üretim faaliyetleri / aktörleri arasındaki ilişkiler ve tüm bu bahsettiğimiz faaliyetlerin aktivite ve performanslarını direkt olarak etkileyen ilişkiler ağının belirlenmesi (web of relations); bu ilişkilerin rasyonel bir biçimde tanımlanabilmesi ve il genelinde yönetsel / üretsel / hizmet aktörleri arasındaki bilgi akışlarının modellenmesi ile kentsel inovasyon sisteminin varlığı / eksiklikleri / geliştirme aşamalarının ortaya konulması için gerekli planların ve politikaların üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede, bölgesel/kentsel inovasyon faaliyetine ilişkin önemli süreçler, kavramlar ve yapılar incelenecektir. İnovasyon faaliyetinde yer alan aktörlerin, kaynakların ve ilişkilerin ortaya çıkardığı bölgesel/kentsel inovasyon sistemi, sistemleşmeden olan beklentiler, ve yapılması muhtemel siyasa önerileri ile birlikte sunulmuştur.

Suggestions

Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak
Cengizkan, Ali (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 sergi ve kitap çalışması, erken Cumhuriyet mimarlığı üzerine, özellikle de Ankara ve dönemin mimarisi konusunda çok farklı yönlerden açılımlar getirdi. Dönemin yeni Ankara’sı olan Yeni Şehir’in fotoğraflarla temellendirilerek modellenmesi, bu sırada 1300’e yakın çok özgün sayıda fotoğraf, hava fotoğrafı ve sınırlı da olsa döneme ilişkin mimari proje çizimlerinden yararlanılması, özelde Ankara’daki 350 yapılık Yeni Şehir bölgesine, genelde bütün Türkiye’de söz konusu 1923-1...
Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretim Alanında Çalışan Genç İşçiler Ve Farklı Ölçeklerdeki.dışlanma Süreçleri.
Ersoy, Melih(2012-12-31)
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bir kentsel alanda çalışan genç işçilerin farklı toplumsal alanlarda maruz kaldıkları dışlanma süreçlerinin incelenmesi ve kentsel politika önerilmesi hedeflenmektedir.
Ankara'da Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi.
Kondakçı, Yaşar(2009-12-31)
Bu çalışma, Türkiye'de özel sektörün sosyal sorumluluk kapsamında devlet tarafından verilen eğitime yaptığı katkıları irdeleyecektir. Daha özel olarak, bu çalışma Ankara'da özel sektör kurumlarının devlet tarafından verilen eğitime yaptıkları katkıları etkileyen faktörleri, özel sektörün sosyal sorumluluğu çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje Ankara'da eğitim kurumlarına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında veri toplamı aracı olarak yarı yapılandırılmış...
Antalya Körfezi karasal çöküntüsünün neotektonik özellikleri, depremselliği ve daha önceki denizaltı çalışmaları ile karşılaştırılması
Koçyiğit, Ali; Akyol, Erol; Bozkurt, Erdin; Beyhan, Ali(1997)
Bu proje kapsamında Antalya havzasının karasal nitelikli kuzey kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği incelenmiştir. Bölgesel ölçekli bu çalışma kuzeyde Eğirdir gölü ortalarından başlayıp güneyde Antalya kıyılarına değin süren yaklaşık 14.000 km2 lik bir alanda sürdürülmüştür. İnceleme alanında yenitektonik dönem, Tortoniyen sonundaki Aksu sıkışma fazını izeleyen kısa süreli (Messiniyen) bir geçiş döneminden sonra Pliyosen'de başlamıştır. Genel olarak genişleme türü bir tektonik rejimle temsil ...
Citation Formats
E. Erdil, “Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61489.