Çevre Dostu Davranışların Belirleyici Faktörlerinin İncelenmesi: Zamansal Karamsarlık-Mekansal İyimserlik Nyargıları Ve Kontrol Odağı

2013-12-31
Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler gibi sanayisi büyümekte olan bir ülkedir. Bu durum gelecek yıllarda Türkiye’nin çevre problemleri ile karşılaşma riskinin artacağını işaret etmektedir. Çevre problemleri ile başetmenin yollarından en önemlisi çevre dostu davranış kazandırmaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede fen öğretmen adaylarının çevre dostu davranışlarını incelemek ve bu davranışın oluşmasına imkan veren belirleyici faktörler tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak fen bilgisi öğretmen adaylarının kişisel bilgiler, tutum, içsel kontrol odağı, iyimserlik, temel değerler, çevre bilgileri tespit edilmeye çalışılacaktır. Toplanan veriler LISREL istatistik programı kullanılarak analiz edilecek ve çevre sorumlu davranış modeli elde edilecektir.Böylelikle çevre eğitimi için anahtar niteliğinde olan fen ve teknoloji öğretmen adaylarının davranış şekilleri ortaya çıkmış olacaktır.

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Sürdürülebilir bir gelecek doğal kaynakların korunması ve tüketilmeden kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ormanların yok edilmesi ve kentleşme gibi birçok problemlerden dolayı doğa tahrip edilmekte, doğal kaynaklar büyük bir hızla tüketilmektedir. Mevcut yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların da en az bizim kadar kaliteli yaşayabilmelerine olanak yaratılması için insan-çevre etkileşiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkileşimin en ön...
Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki
Demir, Ayhan Gürbüz(2015-12-31)
Bu projede Hagerty & Patusky (1995)’nin geliştirmiş olduğu “The Sense of Belonging Instrument” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılarak, sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişkiye bakılacaktır.
Çevre çizimlerinde sürdürebilir kalkınma izleri: ‘resmim eskiden var olan doğayı yok etmemizi ve günümüzdeki kentleşmeyi anlatıyor’
Güler, Fulden; Özdemir, Mine; Aşınmaz, Ayşegül; Öztekin, Ceren (null; 2016-09-30)
Çevre benim için hiç bir şey demek. Her yere ev yapıldığı için çevre diye bir şey kalmadı Çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınmanın (SK) çevreselsosyal-ekonomik bileşenleri ve bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi çizim yoluyla incelenecektir. İki aşamada yürütülmesi planlanan çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin kendi çevre çizimlerinde SK bileşenlere ne derece vurgu yapabilecekleri irdelenmiştir. İkinci aşamada ise SK’nın...
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Yıldırım, İbrahim Soner; Aslan, Orhan; Doğan, Sibel(2018-12-31)
Günümüzde kodlama eğitimi ve eğitim kademelerine entegre edilmesi konusu gittikçe önem kazanmaktadır. Kodlama eğitimi hali hazırda lise ve üniversite düzeyinde yerini alırken, artık ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uygulanması planlanmaktadır. Fakat kodlama eğitimi verilirken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu derslerin nasıl verilmesi gerektiği, öğrencilerin bu eğitimle nasıl başa çıkacağı ve verilecek kodlama eğitiminde öğrencilerin ne tür süreçlerden geçeceği bilinmemektedir. Bu sürece ...
Citation Formats
C. Öztekin, “Çevre Dostu Davranışların Belirleyici Faktörlerinin İncelenmesi: Zamansal Karamsarlık-Mekansal İyimserlik Nyargıları Ve Kontrol Odağı,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61495.