Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği

2017-12-31
Atakuman, Çiğdem
Karamurat, Cansu
Bu çalışmanın amacı Gökçeada Uğurlu - Zeytinlik Höyük prehistorik yerleşiminde Geç Neolitik -Erken Kalkolitik Döneme (MÖ 6000 – 4300) tarihlenen çukurların işlevlerini anlamaktır. Konuyla ilgili sınırlı sayıdaki çalışmalardan oluşan literatür taramaları göstermektedir ki, genel yargı çukurların depolama veya çöp atmak için kullanıldıkları yönündedir. Ancak, son dönemlerde, Balkan ve Ege bölgesindeki araştırmalar çukur kullanımının salt tahıl ve bir takım eşyaların depolanması/saklanması için değil bu fonksiyonun yanında ve/veya dışında sosyal faaliyetlerle de, özellikle inançsal pratiklerle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Uğurlu - Zeytinlik Höyük yerleşiminin, Geç Neolitik - Erken Kalkolitik katmanlarında, 2016 kazı sezonu itibariyle toplamda 37 çukur ortaya çıkartılmıştır. Bu çalışma kapsamında ilk olarak, çukurlar ve ilişkili diğer mimari yapıların dijital ortamda planları çıkartılacak ve incelenecektir. İkinci olarak, çukurlardan ve diğer mimari ögelerden gelen buluntuların mekansal dağılımları incelenecektir. Son olarak, Uğurlu - Zeytinlik Höyük yerleşimiyle çağdaş olan ve özellikle Bulgaristan’daki yerleşimlerdeki çukur kullanımı karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Citation Formats
Ç. Atakuman and C. Karamurat, “Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61578.