Teknokent Çalışanları için Tasarlanan İş Yeri Zindelik Programının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve İş Performansına Etkisinin İncelenmesi

2018-12-31
Çalışanların zindelik düzeyleri ve sağlık durumlarının iş performansları ile ilişkisi birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Günümüz çalışanları uzun çalışma saatleri dahilinde masa başı işlerde genel olarak hareketsiz çalışmakta, sağlıksız beslenmekte ve yüksek stres ile karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu olan zindelik ve sağlık sorunları çalışanları hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilemekte, bu durumda iş performanslarına olumsuz yansımaktadır. Bu fiziksel ve psikolojik problemler çalışanların iş performanslarını olumsuz etkilemektedir. Konu ile ilgili yapılan ihtiyaç analizi çalışmasında Türkiye’deki teknokentlerde zindelik ve sağlık sorunları nedeniyle çalışanlar yılda 8,4 gün işe gidememekte, ayrıca iş performanslarında da %20’lik bir iş kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Yapılacak olan bu araştırmada Türkiye’deki teknokent çalışanlarının zindelikleri ve sağlık düzeyleri geliştirilerek iş performanslarının arttırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; Sosyal Ekolojik Model bakış açısı ile mobil sağlık araçlarının kullanılarak kişiye özgü hazırlanmış iş yeri zindelik programının geliştirilmesi ve etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek olan iş yeri zindelik programın deneysel araştırma deseninde teknokent çalışanlarının sağlıklı yaşam davranışlarına ve iş performansına olan etkisi incelenecektir. Elde edilecek çıktılar zindelik, bireye özgü tasarım ve sağlık bilişimi konusunda yapılacak olan çalışmalara yol gösterecektir.

Suggestions

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi
Tahancalıo, Semra; Huvaj Sarıhan, Nejan; Şentürk, Eray(2014-12-31)
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir çok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuşt...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Citation Formats
H. Kuru and M. L. İnce, “Teknokent Çalışanları için Tasarlanan İş Yeri Zindelik Programının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve İş Performansına Etkisinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61597.