IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi

2018-12-31
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun insan vücudunda bulunan en yaygın şekli olan borik asidin insan HepG2 hücreleri üzerinde moleküler etkilerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Mikroarray teknolojisi ve biyoenformatik araçları ile Bora özgü moleküler etkilerin hücresel sistem düzeyinde incelenmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak önceki çalışmalarımızda Borun HepG2 hücrelerinde IC50 efektif konsantrasyonu belirlenmiş ve bu konsantrasyondaki transkriptomik etkilerin araştırılması amacıyla mikroarray deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu bilimsel araştırma projesinde ise HepG2 hücrelerine IC10 düzeyinde uygulanan borik asidin transkriptomik çıktısı ve uyardığı moleküler yolakların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca IC10 konsantrasyonundaki borik asit maruziyetinin yol açtığı sonuçlar önceki IC50 konsantrasyonunda borik asit maruziyeti ile ilgili verilerle ve çeşitli veri tabanlarından elde edilecek farklı kimyasal maruziyet koşullarına ait verilerle karşılaştırmalı analizler yapılarak HepG2 hücrelerinde Bor’a özgü moleküler yanıtlar doza bağlı olarak araştırılacaktır.

Suggestions

G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
G proteine kenetli reseptörler (GPKR) uzun yıllar boyunca hücre zarında tek reseptör olarak bulundukları ve sinyal iletiminde tekbaşlarına yeterli oldukları varsayımı ile çalışılmışlardır. Ancak son yıllardaki deneysel sonuçlar bu reseptörlerin birbirleri ile eşleşerek iki ya da daha fazla reseptörden oluşan gruplar halinde bulunabilecekleri fikrini ortaya koymuştur. GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri dışında diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. G...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
Polimerik İlaç Salım Sistemleri ile Prostat Kanseri Tedavisi için Yeni Hedefleme Stratejileri Geliştirilmesi
Banerjee, Sreeparna; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Kanser günümüzde cerrahi yöntemlerle, kemoterapi ve radyaoterapi ile tedavi edilmektedir. Kemoterapi bu yöntemler arasında en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Ancak anti-kanser ilaçlarının kullanımında pek çok kısıtlayıcı faktör söz konusudur. Bu ilaçların spesifik olmayan dağılımı sebebiyle sistemik toksisiteye yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca bu ilaçların farmokokinetik problemleri de bulunmaktadır. Bazı durumlarda ilaç ilk uygulandığında konsantrasyonu toksik seviyeyi geçmekte; sonrasında ise minimum ...
Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
Kiriş, Erkan(2018-12-31)
Sinaptik fonksiyonların bozulması Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklar, ve benzer şekilde epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle sinapsların oluşmasında ve normal aktivitelerini devamlarında önemli rol oynayan moleküler mekanizmaların anlaşılması hem temel araştırmalar açısından hem de sinaptik iletimi etkileyen hastalıkların tedavisinde yeni terapötiklerin geliştirilmesi bakımından kritik...
Vm24 Akrep Zehir Peptidinin Sentezi ve İn Vitro Antikanser Etkisinin Belirlenmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017-12-31)
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler.Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve fa...
Citation Formats
Y. Aydın Son, “IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61649.