Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu

2018-12-31
Sinaptik fonksiyonların bozulması Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklar, ve benzer şekilde epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle sinapsların oluşmasında ve normal aktivitelerini devamlarında önemli rol oynayan moleküler mekanizmaların anlaşılması hem temel araştırmalar açısından hem de sinaptik iletimi etkileyen hastalıkların tedavisinde yeni terapötiklerin geliştirilmesi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmaları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için, masraf seviyesi düşük ve iyi karakterize edilmiş in vitro modellere ihtiyaç vardır. Bu amaçla, sinir hücrelerinin terminal uçları, yani sinaptozomların, hücre parçalarının ayrıştırılması yoluyla izole edilebileceği gösterilmiştir. Amiyotropik Lateral Skleroz (ALS) gibi motor nöron hastalıklarında sinapslar hastalık sürecinde birinci derecede etkilenen yapılardır. Benzer şekilde bazı nörotoksinler de (örneğin Botulinum nörotoksin) motor nöronları hedef alıp nöromusküler kavşaklardaki sinyal iletimini durdurur. Bildiğimiz ve literatürde araştırdığımız kadarıyla, sinaptozomların embriyonik kök hücre kaynaklı motor nöronlardan izolasyonu bildirilmemiştir. Kök hücrelerden yüksek miktarlarda motor nöron oluşturulması mümkün olduğu için, bu projede sinaptozomların fare embriyonik kök hücrelerinden türetilmiş motor nöronlardan geniş ölçekte izole edilip karakterizasyonu yapılması amaçlanmaktadır.

Suggestions

G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
G proteine kenetli reseptörler (GPKR) uzun yıllar boyunca hücre zarında tek reseptör olarak bulundukları ve sinyal iletiminde tekbaşlarına yeterli oldukları varsayımı ile çalışılmışlardır. Ancak son yıllardaki deneysel sonuçlar bu reseptörlerin birbirleri ile eşleşerek iki ya da daha fazla reseptörden oluşan gruplar halinde bulunabilecekleri fikrini ortaya koymuştur. GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri dışında diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. G...
C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması
Banerjee, Sreeparna(2015)
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve oto...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Aydın Son, Yeşim(2018-12-31)
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun insan vücudunda bulunan en yaygın şekli olan borik asidin insan HepG2 hücreleri üzerinde moleküler etkilerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Mikroarray teknolojisi ve biyoenformatik araçları ile Bora özgü moleküler etkilerin hücresel sistem düzeyinde incelenmesi hedeflenmektedir. Bu hed...
Citation Formats
E. Kiriş, “Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62157.