İstatistik Ve Veri Madenciliğinde Karşılaşılan Genelleştirilmiş Modellerin Eniyileme Ve Ters Problemler Yöntemleriyle Çözümü

2009-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Bu projede doğrusal ve genelleştirilmiş eklemeli modellerin özel bir sınıfı olan genelleştirilmiş kısmi doğrusal eklemeli modellerin istatistik ve veri madenciğinde uygulanması incelenecektir. Doğrusal ve genelleştirilmiş eklemeli modellerin karışımı olan bu yaklaşım sayesinde doğrusal olmayan modeller de bağlantı fonksiyonu aracılığıyla incelenebilmektedir. Doğrusal ve doğrusal olamayan yapıların modelde uygun bir şekilde ifade edilmesinde “score” fonksiyonları ve enformasyon matrisleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu şekilde modellerdeki gürültü en aza indergenmiş ve grupalandırma algoorimalarının bunun üzerinde uygulanması sağlanmış olacaktır. 2) Tanım: a) Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama: Gauss'un en küçük kareler yöntemini icad etmesi ve buna bağlı olarak çeşitli eniyileme yöntemlerinin geliştirlmesi sonucunda, regresyon, istatistiğin ve veri madenciliğinin en önemli alanlarından biri olmuştur. Daha sonraları, veri kümelerinin sınıflandırılmasında regresyon ve eniyileme yöntemleri uygulanmaya başlanılmıştır. Veri madenciliğinde uygualnamkata olan bu iki yaklaşım, genelleştirilmiş modellerdeki bağlantı fonksiyonu aracılığıyla birbiriyle ilişkilendirilmektedir. Önceleri, çeşitli bilim dallarında, endüstriyel uygulamalarda, finansal pazarlarda karşılaşılan büyük çaptaki konveks olmayan veri kümlerinin sınıflandırılması için genelleştirilmiş doğrusal modeller yeterli olmuştur [2,3]. Zaman içinde bu yöntemler, çeşitli eniyileme tekniklerinin uygulanmasıyla daha verimli hale getirilmiştir. Doğrusal olmayan ve parametere içermeyen yaklaşımların, modellerde daha fazla serbestliğe izin vermesi sayesinde büyük veri kümlerindeki girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiler daha iyi ifade edilebilir hale gelmiştir. Böylelikle, dogrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımların karışımı olan eklemeli, genelleştirilmiş eklemeli ve çok değişkenli uyarlamalı regresyon “spline” fonkisyonlarını içiren modeller geliştirilmiştir [2,3,9,10,11]. Bu tür modellerde “spline” fonksiyonları kullanılarak değişkenler arasında ayırım yapmak mümkün olmakta ve bu sayede, modelin doğrusal ve doğrusal olmayan özellikleri arasında kolaylıkla bağlantı sağlanabilmektedir. Uygulamalı Matematik Enstitüsünde bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle Tikhonov regularizasyonu [1] ve konik programlama [5] yöntemlerine dayalı eklemeli modeller ve çok değişkenli uyarlamalı regresyon “spline” fonkisyonları üzerinde yoğunlaşmıştır [6,7,9,10,12]. Bu araştırmada doğrusal ve genelleştirilmiş eklemeli modellerin karışımı olan genelleştirilmiş kısmi doğrusal modeller yaklaşımı [4,8] izlenecektir.

Suggestions

İstatistiksel metotlar ile genom-ölçekli protein ağlarının oluşturulması ve analizi
Söyler, Alper; Can, Tolga; Pamuk, Bahar; Bokar, Awadh H. Ali; Yaveroğlu, Nebil Ömer; Akkoyun, Emrah; Baloğlu, Onur; Turanalp, Emin Mehmet; Güney, Doğacan Tacettin; Yaşar, Sevgi(2010)
Bu projede büyük ölçekli protein-protein etkileşim ağlarının işlemsel metotlar ile tahmin edilmesi ve elde edilen ağların yine işlemsel metotlar ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında biyologlara ilgilendikleri organizma hakkında sistem biyolojisi seviyesinde bulgular sağlayacak çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Özellikle yeni sekanslanmış organizmaları hedefleyen teknikler sayesinde son yıllarda artan sekanslama projelerinden elde edilen verilerin etkili bir şekilde kullan...
Validation of the mathematical knowledge for teaching statistics instrument
Mercimek, Oktay; Erbaş, Ayhan Kürşat (2017-01-01)
The purpose of this study is to assess preserviceteachers’ mathematical knowledge forteaching statistics (MKT-S) and identify the relationship between the components of this knowledge. For this purpose, MKT-S instrument consisting of two dimensions, ‘content knowledge’ (CK) and ‘pedagogical content knowledge’ (PCK) was developed, and applied to659 preservice middle school mathematics teachers (PTs). Confirmatory factor analysis showed that CK and PCK are two different dimensions of mathematical knowledge of...
İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
İşletmelerin BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alma Durumuna Göre Üst Kademe Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi
GÖZÜM, AYŞE GÖZDE; Acar, Feride Pınar (2018-07-01)
Kurumsal Sürdürülebilirlik, işletmelerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin işletme faaliyetlerine yansıtılması olarak açıklanmaktadır. İşletmelerde sürdürülebilirlik faaliyetlerine genellikle üst düzey yönetim tarafından karar verilmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı; üst kademe teorisi dâhilinde BISTSürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin yönetici özelliklerinin incelenmesidir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik endeksinde yer alma konusunda istek...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Citation Formats
G. W. Weber, “İstatistik Ve Veri Madenciliğinde Karşılaşılan Genelleştirilmiş Modellerin Eniyileme Ve Ters Problemler Yöntemleriyle Çözümü,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61661.