Hide/Show Apps

İçinde Parçacıklar Bulunduran Sıvıların Zamana Bağımlı Magnetohidrodinamik Akışı Ve Isı Transferi.

Bu çalışmada, içinde parçacıklar bulunan sıkıştırılamaz sıvıların iki paralel plaka arasındaki akışı ve ısı transferi incelenecektir. Sıvının, değişken viskozitesi bulunduğu, elektrikçe iletken olduğu ve uygulanan bir basınç gradyanı ile harekete geçtiği durum göz önüne alınmaktadır. Dışarıdan manyetik alan uygulanmakta, ancak sıvı içinde indüklenen manyetik alan küçük manyetik Reynolds sayısı varsayımı ile ihmal edilebilmektedir. Bu fiziksel model, sıvı kaynaklı ısı alışverişi, kan basıncını ölçen cihazların tasarımı ve manyetik alan altında sistemleri birbirine bağlayan borulardaki sıvı akışını tanımlamaktadır. Modelde zamana bağımlı 1- boyutlu parabolik denklem takımı bulunmaktadır. Projede, bu denklem takımı Chebyshev spektral metodu ile ardışık olarak çözülecek ve değişik parametreler için çözümlere yorum getirilecektir. Projenin ilk altı ayında, yukarıda tanımlanan problem sıvının içinde parçacıkların bulunmaması hali için çözülecektir. Buradaki amaç denklem sayısını düşürmek (parçacıkların hız ve sıcaklığına ait denklemler) ve yalnız sıvının hız ve sıcaklığını nümerik olarak elde etmektir. Kullanılan denklemlerdeki lineer olmayan terimlerden kaynaklanan zorlukları gidermektir. İkinci altı ayda ise sıvı içindeki parçacıklara ait denklemler de ilave edilecek ve yine değişken viskozite parametresi için nümerik çözümler elde edilecektir.