Türkiye Sigorta Sektöründe Varlık Yönetimi Stratejilerinin Solvency II Kriterlerine olan Etkisinin Ölçülmesi

2015-12-31
Türkiye’de Solvency II sistemine geçiş için yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte yaşanan en büyük eksiklik şirketlerde kullanılacak olan içsel modellerin geliştirilmesine yönelik teorik bir araştırmanın olmamasıdır. İçsel modeller şirketlerin faaliyet alanlarına göre değişmesi nedeniyle tek bir model söz konusu olmayıp her şirketin kendine uygun modeli kullanması gerekmektedir. Bu proje ile Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak skala geliştirilecektir. Ayrıca, AB’nde kullanılan mevcut standart model, copula yaklaşımı gibi modellerin Türkiye spesifik karakterlerine dayalı olarak uyarlanmış risk yönetim metodlarının Solvency II sistemindeki uygulaması literatüre katkı yapacağı gibi şirketlerin mali şeffaflığını arttırarak ekonominin ve bireylerin daha iyi korunması sağlanacaktır.Bu projeninin amacı Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerini, 1 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya konulacak olan Solvency II sisteminin en önemli unsuru olarak gösterilen risk yönetimi ve içsel model uyarlaması üzerine bilgilendirmektir. Bu kapsamda Avrupa Birliği, ABD ve Asya ülkelerinde gelişmiş sigorta şirketlerinin kullandığı mevcut modellerin yanı sıra, yeni yöntemler kullanılarak elde edilen modeller ve risk yönetim stratejileri şirketlerin kullanımına sunulacaktır. Çalışmanın amaçları; • Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Solvency II çerçevesinde bulunduğu durumun belirlenmesi,• Solvency II çerçevesinde hayat dışı sigorta şirketlerinin branş, mali yapı ve büyüklüklerine göre Solvency II gerekliliklerinin sağlanabilirliği konusunda genel değerlendirmenin yapılması,• Şirket yapı ve özelliklerine göre içsel modellerin geliştirilmesine yönelik teknik alt yapının belirlenmesi,• İçsel modellerin farklı finansal piyasalardaki durumlara göre değişkenliklerinin ölçülmesi, modellerin mali yeterlilik göstergelerinin belirlenmesi,Ülkemizdeki sigorta şirketlerinin, Solvency II sisteminde yapılacak olan düzenlemelere uygun hale getirilmeleri ve şeffaflık ilkesini sağlayarak uluslararası sigorta şirketleri ile rekabet edebilir noktaya gelmeleri hedeflenmektedir.

Suggestions

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri
Akbostancı Özkazanç, Elif(2018-12-31)
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükler finansal krizin güzel bir göstergesi olabilir. Ayrıca bu yükümlülükler, verilerine daha sık ulaşılabilir olmasından kaynaklı gerçek zaman gözlemi sağlayabilmekte oluşu da iyi bir gösterge olmaya uygundur. Çekirdek olmayan yükümlülükler üzerine birçok çalışma olsa da, ülkelere özel çalışm...
Türkiye'nin Dış Ticarette Katma Değerinin Karbon Dioksit İçeriği
Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı" Dış Ticrette Katma Değer" kavramını kullanarak Türkiye ekonomisinin dış ticaretinin karbon dioksit salımını hesaplanmaktır. Bu projede Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı olan AB ile ticaret ilişkilerini ve karbon dioksit salımını modellemek amacıyla bir girdi-çıktı (input-output) modeli geliştirilecektir.
Türkiye’de Ordunun Dönüşümü: TSK’nın NATO’yla Bütünleşme Sürecine Eleştirel ve Tarihsel Bir Bakış
Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Akkaya, Ahmet(2018-12-31)
Devletin neoliberal dönüşümünün en önemli unsurlarından biri de güvenlik bürokrasisinin yeniden yapılanmasıdır. Silahlı kuvvetlerin devlet hiyerarşisindeki yerinin ve parlamenter siyaset ile ilişkisinin yeniden belirlenerek orduların siyasi etkisinin kırılması ve polisin sivil toplum ile kuracağı ilişki ile şeffaf ve hesap verilebilir yapıya kavuşturulacağı tezleri neoliberalizmin güvenlik bürokrasisi reformunun demokratikleşme söyleminin temellerini oluşturmaktadır. Bu süreçler, aynı zamanda, ulusal ordula...
Citation Formats
S. A. Kestel, B. Yıldırım Külekci, Z. N. Güner, and S. Danışoğlu, “Türkiye Sigorta Sektöründe Varlık Yönetimi Stratejilerinin Solvency II Kriterlerine olan Etkisinin Ölçülmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61693.