Sürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması

2017-12-31
Yolcu Okur, Yeliz
Kozpınar, Sinem
Eksi Altay, Zehra
SZKBM altında, fiyat gibi kolaylıkla gözlenebilen değişkenler, gözlenemeyen bir sürekli-zaman Markov sürecinin (faktör yada durum süreci olarak da bilinmektedir) fonksiyoneli olarak ele alınmaktadır. Tipik olarak, Markov sürecinin değeri gözlenebilen model değişkenlerinden elde edilemez; bundan dolayı araştırmalar kısmi-bilgi çerçevesinde devam ettirilmiş olur. Bu durumda kısmi-bilgi ortamı; baz aldığımız Markov sürecinin diğer bir deyişle modeldeki gözlenebilen parametrelerin tahminini çok önemli kılmaktadır. Bu projede; kısmi bilgi ortamının modele gürültü eklenmesiyle oluşturulacağını belirtmekte fayda görmekteyiz. Ölçüm hatasından yada piyasanın mikro yapısından dolayı ortaya çıkan gürültünün hesaba katılmasını az sayıda durum değişkeni içeren dataya, uyumluluğu sağlamak için yararlı bir modelleme aracı olarak görmekteyiz. Burada, Markov sürecinin durum uzayını oluştururken kolaylık olması açısından sadece ekonominin iyi olduğu, geçiş döneminin yaşandığı ve ekonominin kötüye gittiği durumları göz önünde bulunduracağız. Bu projede, dayanak varlık (underlying asset) fiyatının sürekli-zaman kismi bilgi modeline (SZKBM) göre türetildiği durumlarda Avrupa tipi opsiyon değerleri incelenmek istenmektedir. Dayanak varlık için veri seti olarak, işlem hacmi yüksek olan BIST 30 yada BIST 100 gibi indeks fiyatları kullanmayı planmaktayız.

Suggestions

Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Şimşek, Meral; Mert, Özenç Murat(2018-12-31)
Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak bir skala geliştirilmesi önemlidir. Hayat ve hayat dışı branşlarda mali yeterlilik gereklerinin şirket özvarlıkları ve önemli finansal göstergeleri altında değerlendirilmesi şirkete özel içsel modellerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu proje, her iki brans, hayat ve hayat-dışı sigortalar, için Solvency ...
Adveksiyon- ve Reaksiyon-Difuzyon Sistemleri için Optimal Kontrol ve Parametre Tahmin Yöntemleri
Uğur, Ömür; Karasözen, Bülent; Kiliç, Deniz Kenan(2015-12-31)
Adveksiyon- ve reaksiyon-difuzyon sistemlerinin kontrol edildiği optimizasyon problemleri teknoloji ve çeşitli bilim dallarında önemli problemleri temsil ettiğinden, onların çözümleri için geliştirilen metod ve algoritmalar önemini korumakla birlikte geliştirilmesi için çaba harcanmaktadır. Yapacağımız çalışma ile bu problemlerin çözümlerinin daha hızlı ve daha doğru elde edilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Bu da bu problemleri içeren teknoloji ve bilim dallarının gelişimine ve uygulanan algoritmaların iyil...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
Kesirli Black-Scholes-Merton Modeli ve Finansa Uygulamaları
Yolcu Okur, Yeliz; Hergüner, Ecem(2015-12-31)
1973 yılında Fischer Black ve Myron Scholes tarafından yazılan "the pricing of options and corporate liabilities" adlı makale ile finans dünyasına yeni bir bakış açısı gelmiş ve ilk defa opsiyon fiyatlama tekniği ileri sürülmüştür. Bu çalışma ile ile hisse senedi fiyatlarının stokastik diferansiyel denklemler ile modellenebileceği ve bu model varsayımı altında Avrupa tipi alım ve satım opsiyonlarının kapalı bir formül ile fiyatlandırılabileceği ispatlanmıştır. Uzun yıllar ve hatta halen daha benchmark bir ...
Citation Formats
Y. Yolcu Okur, S. Kozpınar, and Z. Eksi Altay, “Sürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61711.