Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip

2018-12-31
Bu çalışmada gerçek zamanlı çalışan algoritmik alım-satım (algorithmic trading) prototipi oluşturulması planlanmaktadır. Bu prototip kendi içinde data üreten ve bu datayı kullanan, hatta gerektiğinde gerçek piyasa datasını da kullanabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sistem içerisindeki modeller yapay piyasa verilerini oluşturacak ve oluşturulan bu veriler üzerinden algoritmik alım-satım teknikleri ile portföy analiz ve optimizasyon teknikleri incelenebilecektir. Bu sistemin işleyişinde finans mühendisliğinin fiyatlama, simulasyon, risk analizi, optimizasyon gibi birçok alanı kullanılacaktır. Prototip modüllerin geliştirilebilmesi ve yeni modüllerin eklenebilmesi açısından esnek bir sistem olarak tasarlanmıştır.

Suggestions

Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
"Schwarzschild-de Sitter" uzay-zamanında Rölativistik Burgers denklem modelinin sonlu hacim yöntemleriyle teorik ve nümerik olarak incelenmesi
Okutmuştur, Baver(2016-12-31)
Bu proje, yakın zamanda yapılmış çalışmaların geometri (uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgular elde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilir olmasının sorgulanması ve bulunacak modelin özgün özeliklerinin incelenip ortaya çıkarılması fikirlerini amaçlamaktadır. Tüm bunların teorik ve nümerik olarak yapılması öngörülmektedir. Bunun için öncelikle “Schwarzschild-de Sitter” uzay-zamanında rölativistik Euler sistemlerinin yazılabilmesi gerekmektedir. Söz konusu Euler sis...
Markov Süreçleri ve Uygulamaları
Sezer, Ali Devin; Başoğlu, Fatma(2018-12-31)
Markov süreçler ve uygulamaları üzerine yaptığım son iki çalışma şunlardır: * Exit Probabilities and Balayage of Constrained Random Walks * Hitting-Time Densities for Finite State Markov Processes, with Monique Jeanblanc and Tomasz Bielecki Projenin amacı bu yazılarda yapılan çalışmaların ilerletilmesi, bu çalışmalarda belirlenmiş açık sorular üzerine çalışmaktır. İkinci çalışma kredi riski ile yakından ilgilidir. Üçüncü amacımız yazımızdaki sonuçların bu alandaki uygulamalarını çalışmaktır. Projede iki dok...
Parametrik kısmi türevli diferansiyel denklemlerin uzay-zaman ağında ayrikla;titilmasi ve eniyilemeli kontrolü
Karasözen, Bülent; Uzunca, Murat; Güney, Tuğba(2014-12-31)
Bu projede doğrusal olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemlerinin etkin çözümleri için yeni yöntemlerin geliştirilmesi üzerinedir. Zaman ve uzay değişkenlerinde diskretizason için uyarlamalı (adaptiv) ağlar üzerinde, kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi uygulanacaktır. Çok parametreli bu tür denklemlerin etkin çözümü için ayrıca uygun dikey ayrıştırma ya (proper orthogonal decomposition) POD dayalı model indirgeme (MIY) yöntemlerinin duyarlılık analiz...
Citation Formats
Ö. Uğur, E. E. Aladağlı, and Ö. Tekin, “Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61719.