Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması

2015-12-31
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvantum verimliliğini arttırmaya yönelik plazmonik yapıların benzetim ortamında gerçeklenmesi ve bu malzemelerin üretilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda üretilen malzemeler kuvantum kuyulu kızılötesi fotodedektörlerde kullanılacaktır.Son on yıldaki çalışmalar göstermiştir ki meta-malzemeler optoelektronik aygıtların kuvantum verimliliklerinin iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda, hangi plazmonik yapının hangi dalgaboyunda uygun olduğunun teorik araştırması yapılacaktır. Uygun görülen plazmonik yapının, belirlenmiş dalgaboyunda bir benzetim programı aracılığı ile tasarlanacaktır. Tasarlanmış plazmonik yapının işleme teknolojileri temizodada geliştirilecek ve aygılayıcı aygıta entegre edilecektir. Son olarak kuantum verimliliğindeki teorik olarak hesaplanan iyileşme deneysel olarak ölçülerek karşılaştırması gerçekleştirelecektir.

Suggestions

Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Plazmonik Metal Nanoyapılar Yardımıyla Silisyum Tabanlı Güneş Pili Etkinliğinin Artırılması.
Bek, Alpan; Kasap, Yusuf; Turgut, Berk Berkan; Zolfaghariborra, Mona(2013-12-31)
Projemizde güneş gözelerinin etkinliğinin arttırılması amaçlı plazmonik arayüz tasarım ve üretimi planlanmaktadır. Bu doğrultuda kendiliğinden oluşum yöntemi kullanılacak ve sonuçta yönlendirilmiş kendiliğinden oluşum ile güneş gözelerinde verimlilik artışı sağlanacaktır. Ülkemi enerji teknolojisine katma değer sağlanacaktır.
Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizd...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Citation Formats
M. B. İmer, “Plazmonik Yapılar ile Mavi LED’lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61939.