Farklı Parlaklıktaki Resim Dizilerinin Yüksek Dinamik Aralıklı Resim Oluşturma Amacı İle Hizalanması

2013-12-31
Farklı parlaklıktaki resim dizilerinin bir araya getirilerek yüksek dinamik aralıklı (YDA) resim oluşturulması günümüzde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik kısaca poz basamaklama olarak da adlandırabilir. Poz basamaklama sırasında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi birleştirilecek pozların birbiri ile hizalanmış olma zorunluluğudur. Bunun sağlanabilmesi için araştırmacı ve fotoğrafçılar genellikle üçayak (tripod) kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu da YDA elde etme sürecini zorlaştırmakta, fotoğraflama işleminin yapılabileceği yerleri kısıtlamakta, ve fotoğrafların hızlı ve pratik bir biçimde çekilebilmesine engel olmaktadır. Bu projenin amacı fotoğraf makinesi elde tutularak çekilen pozların geliştirilecek otomatik bir algoritma ile hizalanması ve böylece YDA amaçlı fotoğraf çekimi sırasında üçayak gereksiniminin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasıdır. Şimdiye kadar geliştirilen metotların birçoğu basamaklanmış pozlar arasında rastgele bir oynama olacağı kabulünü yapmaktadır. Bunun için önceki çalışmalar kayma, dönme, yahut kameranın ileri geri oynamasından kaynaklanabilecek farklılıklardan hangisinin daha yaygın olduğu ve bu yüzden hangi durum üzerine yoğunlaşılması gerektiği konusunda bir inceleme yapmamıştır. Biz projemizde öncelikle bunun tespitini yapmak amacındayız. Bunun için uygun bir dijital kamera ile bir genelleme yapmamıza olanak sağlayacak miktarda fotoğraf çekip, bu fotoğrafla arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu da basamaklanmış pozlar arasındaki oynamaları daha iyi karakterize edebilmemize olanak tanıyacaktır. Bu analizden faydalanarak geliştirmeyi düşündüğümüz algoritmaya şekil vermek amacındayız. Şimdiye kadar önerilen algoritmaların ortak bir noktası pozlar arasındaki parlaklık farklılığından mümkün olduğunca etkilenmeyen bir değişmez (invariant) aramak oldu. Bizim projemizde geliştirmek istediğimiz algoritma da benzer bir özellik taşıyacaktır. Fakat bizim kullanmayı düşündüğümüz değişmez bundan önceki çalışmalardan farklı bir nitelik taşımaktadır. Bu yeni değişmezin kullanılması ile önceki metotlardan daha sade fakat aynı zamanda çok daha hızlı çalışan bir görüntü hizalama yöntemi geliştireceğimizi beklemekteyiz. Yöntemimizin özü parlaklık ayarı değişse bile pikseller arasındaki değişmeyen büyüklük küçüklük ilişkilerinden faydalanmak olacaktır. Çalışmamızın bu alandaki teknolojiye yapacağı katkıyı iki ana madde halinde özetleyebiliriz: YDA görüntü elde etmek için elde tutularak çekilen poz dizilerinin arasında hangi tür oynamalar olduğunun tespit ve analizi. Bu analize doğrultusunda, literatürdeki hizalama metotlarından daha sade ve daha hızlı çalışacak ve bir çok durumda daha iyi sonuç verecek bir poz hizalama algoritmasının geliştirilmesi. Teknolojiye yapacağımız bu katkılar ile YDA görüntü işleme alanında önemli bir soruna ışık tutacağımız ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunacağımız inancındayız.

Suggestions

Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel...
Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması
Yarman Vural, Fatoş Tunay; Ekmekci, Ömer; Firat, Orhan; Aksan, Emre(2014-12-31)
Bu projenin amacı, FMRG verisi kullanılarak, beyinde bilişsel süreçler sırasında işlenen bilgi ve işlem tiplerini tanıyabilen ve birbirinden ayırt etmeyi öğrenebilen bir makine öğrenme algoritması geliştirmektir. Üç seneye yayılarak devam edecek olan projede; kısa süreli bellek modellemesi üzerindeki bilişsel süreçleri inceleyen FMRG deneyi gerçekleştirilecek ve bu deney sonucu elde edilecek olan FMRG verileri kullanılarak deneydeki zihinsel süreçlerin modellenmesi ve sınıflanması için algoritmalar geliştir...
Disparite-telafili ve resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformların geliştirilmesi__
Kamışlı, Fatih; Tekeli, Nihat(2015-12-31)
Bu BAP projesinin amacı 3-B video kodlamada kullanılan disparite-telafili kestirim artıklarını ve tüm video kodlama sistemlerinde kullanılan resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformlama yöntemleri geliştirmektir. Proje iki çalışmadan oluşmaktadır.Birinci çalışmanın amacı, daha önce hareket-telafili kestirim artıklarına uygulanan, [9]’ da tariflenen 1-boyutlu yönsel Discrete Cosine Transform (DCT)’lerin disparite-telafili kestirim artıklarına uygulanmasıdır.İkinci çalışmanın amacı, vide...
Dördey-temelli Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Yöntemleriyle Ses Kaynaklarının Konum Kestirimi ve Ayrılması
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018-12-31)
Ses kaynaklarının ses nesnesi olarak kaydedilmesi ve konumlarının bu kayıtlardan çıkartılması nesne temelli ses kodlama algoritmaları için önemli bir adımdır. Bu projede iki adet akustik vektör sensör (B-format mikforon) kullanılarak ses kaynaklarının 3 boyutlu uzaydaki konumlarının kestirimi ve ayrılması problemi üzerinde çalışılacaktır. Kullanılacak olan kavramsal çerçeve basınç ve parçacık hızı sinyallerinin dördey değerli sinyaller olarak işlenmesi üzerine kuruludur. Bu proje dahilinde değişik akustik ö...
INS ve Çeşitli Algılayıcıların Entegrasyonu ile Otomatik Mağara içi Üç-Boyut Haritalanması
Leloğlu, Uğur Murat; Aktar, Özge(2016-12-31)
GPS gibi mutlak konum bilgisi veren bir algılayıcı olmaması durumunda, belirli bir ortamda dolaşarak yapılan ölçümlerden ortamın haritasını çıkarma probleminin (kısaca SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) çeşitli çözümleri önerilmiştir. Diğer taraftan, mağara boşluklarının haritalanması genellikle bilinen bir noktadan elle aşamalı olarak yapılan ölçümlerin etrafına elle ayrıntıların çizilmesi suretiyle yapılmaktadır. İşlemin otomatikleştirilmesi SLAM’e benzemekle birlikte, mağaraların üç-boyutlu çok...
Citation Formats
A. O. Akyüz, “Farklı Parlaklıktaki Resim Dizilerinin Yüksek Dinamik Aralıklı Resim Oluşturma Amacı İle Hizalanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61820.