KBRN Ajanlarına Yönelik Nükleik Asit Tabanlı Tespit Yöntemlerinin Geliştirilmesi

2014-12-31
Öktem, Hüseyin Avni
Özalp, Veli Cengiz
Kavruk, Murat
Eski çağlarından beri bulaşıcı hastalığa sebep olan mikroorganizmalar, mantarlar yada mikrobiyal toksinler savaş sırasında insan, hayvan ve bitkilere zarar vermek için kullanılmıştır. Günümüzde ise bilgi ve teknolojiye erişimin geniş kitlelere yayılması ile doğru orantılı olarak kitle imha silahı olarak kullanılma olasılıkları da artmıştır. Biyolojik ajanların yarattığı tehlikeler sadece terörist saldırılarla da sınırlı değildir. Artan küresel ticaret ve yolcu taşımacılığı doğal yollarla ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmalarına ve çok sayıda insanı etkilemelerine yol açmaktadır. Tüm bu sebeplerden KBRN ajanlarının yüksek doğruluk, kesinlik ve hassasiyetle belirlenmesine yönelik uygun yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Biyolojik ajanların tespiti için birçok teknik mevcuttur. Nükleik asit tabanlı tespit sistemleri hassasiyet ve tanı konusunda immüno tabanlı yeni nesil tanı sistemlere göre çok daha üstündür. Ayrıca konvansiyonel mikrobiyoloji yöntemlerine göre daha kısa sürede sonuç vermektedir. Önerilen projede KBRN kapsamında kullanılabilecek biyolojik ajanların tespitine yönelik nükleik asit tabanlı tespit sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projemiz kapsamında çeşitli biyolojik ajanların uygun bir şekilde saflaştırılması ve saflaştırılan DNA’lardan ajanlara özgün bölgelerin çoğaltılması üzerinde Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Hücre içi VEGF trafiğinin kanser gelişimi ve anjiyogenezine etkisinin incelenmesi.
Banerjee, Sreeparna; Tunçer, Sinem(2016-12-31)
Anjiyogenez, var olan damarlardan yeni kan damarı oluşumu süreci olup, kanser büyümesi ve yayılımı için gerekli bir basamaktır. Anjiyogenik faktörler içinde VEGF (Vasküler Endotel Büyüme Faktörü), tümör anjiyogenezinin en önemli aktivatörüdür. Anjiyogenezin inhibe edilmesi, hem tumor büyümesini hem de metastazını engelleyeceğinden, kanser tedavisi için son derece önemlidir.Bu projede, hücre sitoplazması ve çekirdeği arasındaki VEGF traifiği incelenecek, VEGF’in hücre içi hareketinin anjiyogeneze etkileri ay...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
H. A. Öktem, V. C. Özalp, and M. Kavruk, “KBRN Ajanlarına Yönelik Nükleik Asit Tabanlı Tespit Yöntemlerinin Geliştirilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61892.