Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi

2014-12-31
Köksalan, Mustafa Murat
Voyvoda, Ebru
Yıldız, Şahan
Ülkelerin iktisadi başarıları ile enerji politikaları arasındaki çift yönlü ilişkinin modellerde gözetilmesi, 1973 yılındaki Arap petrol ambargosu sonrasında gündeme gelmiştir. Öte yandan küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımlarının önemli bir miktarı enerji üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu da enerji politikaları ile çevre politikalarının birlikte incelenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bunların ışığında, enerji politikalarının birden fazla amaca yönelik olarak oluşturulması yararlı olacaktır. Ayrıca enerji politikası konusundaki araştırmalar enerji sektörünü detaylı bir şekilde temsil edebilen bir mühendislik yaklaşımı ile verilecek kararların ekonominin diğer sektörleri üzerindeki etkisini inceleyebilecek bir iktisat yaklaşımını birlikte kullanmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada iktisat yazınındaki genel denge modelleri ve yöneylem araştırması yazınındaki matematiksel modelleme yöntemleri kullanılarak enerji politikalarının belirlenmesinde çok amaçlı bir karar destek sistemi oluşturulacaktır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada sera gazı salınımları üzerine getirilecek kısıtların ülkenin ekonomi hacmine etkisi incelenecek, ikinci kısımda ise birinci kısımda belirlenen çözümlere piyasa koşulları altında ulaşmak için hangi politikaların uygulanabileceği araştırılacaktır.

Suggestions

Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon
Köksalan, Mustafa Murat; İlk Dağ, Özlem; Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser(2015-12-31)
Ürün ve süreç tasarımında mevcut sorunları giderecek yeni tasarımların elde edilemediği durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu literatürde çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalar, birden fazla amaç içeren bu problemleri ele alırken karar verici ile yeterince etkileşimde bulunmadığından beklenen düzeyde etkili olamayabilmektedir. Literatürdeki etkileşimli optimizasyon yaklaşımları da problemi henüz başlangıç düzeyinde irdelemektedir. Bu bakımdan 2014 yılı başında etkileşimli...
ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamınd...
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggregate) değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin temel alt kalemlerinin de (portföy, bono, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer) giriş ve çıkış dinamiklerinin belirleyicileri ile ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir. Çalışmada temel çekim (reel gelir, göreli reel getiri vd.) ve itim...
Citation Formats
M. M. Köksalan, E. Voyvoda, and Ş. Yıldız, “Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61967.