Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans

2018-12-31
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015). Trafik güvenliği araştırmacıları daha güvenli trafik ortamları oluşturmak amacıyla bu ortamlarda risk oluşturan çeşitli faktörlerle ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bu çalışmaların önemli bir kısmı sürücü davranışları ve sürücü becerileri üzerinde durmuş, genellikle sürücülüğün riskli formlarına, riskli sürücülükle ilgili olan değişkenlere ve negatif davranışlara değinmiştir. Her ne kadar daha sonraki yıllarda araç kullanmanın sadece negatif davranışlardan oluşmadığı vurgulanıp pozitif sürücü davranışları kavramı literatüre kazandırılmış olsa da, pozitif davranışların doğasını ve farklı sınıflandırılmasını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan çalışmalar bulunmamaktadır. Önerilen çalışma pozitif içerikli sürücü davranışlarının kapsamlı sınıflandırmasını yapmayı; daha önce yapılan sınıflandırmalara ek olarak görev performansı ve ortamsal performans kavramlarını trafik lüteratürüne kazandırmayı; trafikte görev ve ortamsal performans için ölçüm aracı geliştirmeyi; trafikte görev ve ortamsal performans değişkenlerinin ilişkili olabileceği bireysel/toplumsal değişkenleri belirlemeyi; görev ve ortamsal performans bulgularından yola çıkarak simülasyon temelli pozitif içerikli davranış ölçümleri tasarımı yapmayı hedeflemektedir.

Suggestions

Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıralamaları kalite anlamında nasıl yorumladıkları ve bu algının liderlik pratikleri ile karar verme mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiğini anlamak akademik kaliteyi arttırma konusunda önemli bulgular sağlayacaktır.
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Üniversite Öğrencilerinin Nüfus Artışına Yönelik İnançları
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Demirci, Sinem(2013-12-31)
Tıptaki gelişmeler ve tarımdaki verimlilik sonucunda insan nüfusunda son 50 yılda önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak nüfus artışıyla birlikte yeni problemler de gündeme gelmiştir. Tatlı su kıtlığı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, hava ve su kirliliğinde artış, ormansızlaşma, çölleşme, fakirlik ve açlık ortaya çıkan sorunlardan sadece bir kısmıdır (Raven & Berg, 2006). Bu eğilimler bilim insanlarını dünyanın taşıma kapasitesi ile ilgili değerlendirmelere ve Sürdürülebilir Kalkınma (SK) sürecine yönlendir...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Citation Formats
B. Öz, “Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62048.