Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi

2018-12-31
Bu projenin amacı Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların, Türkçe sözdizim yapısını edinimini karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada İngiltere, Almanya ve Rusya’da doğan ve Türkçeyi miras dil (heritage language) olarak edinen iki dilli çocuklardan toplanacak veriler incelenerek, Türkçe tek dilli çocuklarda görüldüğü gibi hem temel Özne-Nesne-Eylem sıralamasını hem de Türkçenin esnek sözdizim yapısına uygun olarak diğer sıralamaları kullanıp kullanmadıkları araştırılacaktır. Çalışmada Türkçe ile eşzamanlı edinilen İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinin seçilme sebebi İngilizce ve Almancanın değişmez sözdizim yapısına sahip diller olarak sözdizim yapıları ile Türkçeden farklı özelliklere sahip olmaları, Rusçanın ise esnek sözdizim özelliğine sahip bir dil olarak Türkçe ile benzer sözdizim özelliklerine sahip olmasıdır. Çalışma bulgularının eşzamanlı iki dililiğin (simultaneous bilingualism) gelişimi, Türkçenin miras dil olarak farklı dil bağlamlardaki gelişimi alanyazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bulguların farkı dil kombinasyonlarını edinen iki dillilerin Türkçe sözdizim edinimi karşılaştırması ile iki dilli çocukların sözdizim yapısı ediniminde dillerarası etkileşim (cross-linguistic influence) ve dil değinimininin (language contact) etkisi araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
S. Ç. Sağın Şimşek, “Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59696.