DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM

2014-12-31
Koçak, Mustafa
Tutsak, Ersin
Sahra ve Orta Doğu çölleri sırasıyla Akdeniz'i güney ve doğusundan kuşatırken, bölge atmosferine mineral toz parçacıklarını sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimlerinde etkili olan toz fırtınalarının Doğu Akdeniz’i Bölgesine darbeler halinde ulaştığı ortaya konulmuştur (Kubilay ve diğ., 2000). Ayrıca, Akdeniz’in kuzeyinde bulunan yarı- endüstrilermiş ve endüstrileşmiş ülkeler yıl boyunca insan kaynaklı aerosol parçacıkları bölge atmosferine salmaktadırlar Mihalopoulos ve diğ., 1997; Lelieveld ve diğ., 2002). Yukarıda belirtilen nedenlere bağlı olarak, çökelme akıları, optik kalınlık ve ışınım zorlaması göz önüne alındığı zaman Akdeniz dünya üzerindeki gözlenen en yüksek değerlerden biri olarak dikkat çekmektedirAkdeniz yukarıda bahsi geçen özellikleriyle, deniz, yer ve atmosfer bilimciler için doğal bir laboratuar niteliğine sahiptir. Günümüzde atmosferik mineral aerosol çalışmaları; konunun karmaşıklığını ortaya koyarken araştırmaların bütünlükçü ve teknolojik cihazların uygulamasını dayatmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen 113Y107 nolu proje kapsamında yapılacak bilimsel çalışmalar sırasında Erdemli istasyonunda yoğum bir şekilde örneklemeler yapılırken ülkemizde bu alandaki ilk uygulamalar yapılacaktır (örneğin Ambient Ion Monitoring). Projenin bütünlükçü felsefisine uygun olduğu halde iş paketlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bazı uygulamalardan özellikle kaçınılmıştır. Örneğin güney kıyılarımızdan ülkemize giren mineral tozun özellikle kuzeye veya tam tersi kuze

Suggestions

Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi
Yücel, Mustafa; Ermiş, Esra(2018-12-31)
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bırakma kapasiteleri nedeniyle öne çıkmaktadırlar. Geleneksel olarak ‘çözünmüş’ (450 nm’lik filtreden geçen) ve ‘partikül’ olarak çalışılan metallerin önemli bir bölümünün nanoparçacık (20 - 200 nm) olabileceği, ve buna bağlı olarak da kinetik ve termodinamik davranışının tamamen farklı olabi...
Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması
Ediger, Vedat; Beşiktepe, T. Şükrü; Okyar, Mahmut; Tezcan, Devrim(2005)
Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz'de yer alan Kilikya-Adana Baseni'nin derinlik özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında ODTÜ-DBE' nin kıta-sahanlıklarından ve 1972-1977 yılları arasında SOC'un kıta-yamacı ve derin deniz ortamlarından elde edilmiş bulunan derinlik verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kilikya-Adana Baseni'nin Merkator projeksiyonunda ve 1:400 000 ölçekli batimetri haritası sayısal olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgenin taban morfolojik öz...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Citation Formats
M. Koçak and E. Tutsak, “DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61969.