ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi

2018-12-31
Dünya üzerinde en çok kullanılan besin ağı modeli olan Ecopath with Ecosim (EwE)’in ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İtalyan Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü ortaklığıyla ülkemizde geliştirilen Fortran versiyonu EwE-F, Visual Basic dilinde yazılmış olan EwE’nin hemen hepsi Fortran dilinde yazılmış fiziksel ve biyojeokimyasal modellerle çevrimiçi ve çift yönlü olarak asgari düzeyde komplikasyonla bütünleştirilebilmesine olanak sağlamıştır. Yakın zamanda EwE-F, Adriatik Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusu ekosistemlerinde diğer biyojeokimyasal ve fiziksel modellerle birlikte bütünleşik olarak kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Fakat bugüne kadar EwE’nin yalnızca kütle-denge ve dinamik ve boyutsuz modülleri EwE-F’de uygulanabilmiştir. O nedenle EwE-F‘in bu ekosistemlerdeki uygulamaları, birlikte kullanıldığı fiziksel ve biyojeokimyasal modeller çok boyutlu olsa da, besin ağı seviyesinde boyutsuz “kutu model” yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ilk adım olarak yeterli olsa da gerçekleşmekte olan bilimsel gelişmeler doğrultusunda diğer modellere paralel olarak EwE-F’in besin ağı seviyesinde çok boyutlu simülasyon kapasitesine eriştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, EwE’nin jeomekansal modülü olan Ecospace’in EwE-F’e eklenmesi besin ağı modellerinin fiziksel ve biyojeokimyasal modeller gibi çok boyutlu olarak simüle edilebilmesini sağlayacaktır. Projede amaçlanan Ecospace'in Fortran diline transfer edilerek EwE-F model kütüphanesine eklenmesidir.

Suggestions

Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar
Ünsal, Mustafa; Türkoğlu, Muhammet; Yenici, Elif(2002)
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Ünive...
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) İÇİN GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME: DENEYSEL ÖLÇÜMLER VE MİMARİ ÖNERİSİ
Schmidt, Şenan Ece(2016-12-31)
Önerilen projede Akıllı Ulaşım Sistemlerinde (AUS) V2X (Araçtan araca (V2V) ya da araçtan altyapıya (V2I)) haberleşme içeren gerçek zamanlı uygulamalarda, uygulamadan uygulamaya (A2A) veri iletimi gecikmesinin incelenmesi yapılacak ve kabul edilebilir gecikme sınırlarında haberleşme sağlayacak uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir haberleşme mimarisi geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir. Mimari ağ üzerinde bir sunucu üzerinden haberleşme tabanlıdır. Mimarinin uygulamadan uygulamaya gerçek zamanlı veri i...
The Role of AKR1B10 in Oxidative Stress Response in Hepatocellular Carcinoma
Tuğral, Hoşnaz; Banerjee, Sreeparna; Department of Biology (2022-2-8)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is projected to account for 4.7 percent of all new cancer cases and 8.2 percent of all cancer-related deaths globally. NADPH- dependent aldoketoreductases (AKRs) can reduce carbonyl substrates like glucose, sugar aldehydes, keto-steroids, keto-prostaglandins, retinals, quinones, and lipid peroxidation by-products. A member of this family of enzymes, AKR1B10, is thought to be a robust early marker for HCC as well as a predictor of poor prognosis. Oxidative stress in cells may r...
Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı
Tezcan, Devrim(2016-12-31)
Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermektedir. Bu kapsamda küçük bir alanda çok sık aralıklarla çökel örnekleri toplanacak, oşinografik ve akıntı ölçümleri gerçekleştirilecektir. Tüm bu veriler literatürde önerilen yöntemlerle ayrı ayrı değerlendirilecek, sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılacak, tane boyu ve diğer parametreler ar...
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
Citation Formats
E. Akoğlu, B. A. Fach Salihoğlu, V. Ibello, and B. Salihoğlu, “ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62106.