Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi

2018-12-31
Kampüslerarası bu projenin amacı, Türkiye'de farklı sınıf ortamlarında çekilen videoları, uzman odaklı eğitimin (expertise-based training; XBT) bir türü olan uzman temelli geri-bildirim yaklaşımı doğrultusunda geliştirmektir. Bu proje’de daha önce Ankara kampüsünde benim yürüttüğüm bir BAP projesi kapsamında farklı okullarda çekilen videolar; eğitim bilimciler, alan eğitimcileri, ve tecrübeli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel, yine aynı katılımcılarla gerçekleştirilecek bireysel görüşmeler ve sesli düşünme protokolü oturumu aracılığıyla uzman temelli geri bildirim yaklasimi kullanilarak sinif yonetimi cercevesinde Vialogues üzerinde gelistirilecektir. Daha sonra bu materyallerin Kıbrıs kampüsünde eş zamanda yürütülen projede öğrencilerin sınıf yönetimi bilgilerini, becerilerini ve yaklaşımlarını uzman temelli geribildirim metoduyla geliştirmek amacıyla kullanılavcaktır.

Suggestions

Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
Sınıf yönetimi derslerinde kullanılmak üzere görsel materyal geliştirme projesi.
Gökalp, Gökçe(2014-12-31)
Bu projenin amacı, sınıf yönetimi derslerinin daha etkili olması için Türkiye’deki sınıf ortamlarında çekimler yaparak, sınıf yönetimi derslerinde kullanılabilecek ders materyalleri (videolar) geliştirmektir. Bu kapsamda sınıf yönetimi dersinde öğretilen kuramlar göz önünde bulundurularak Ankara’nın değişik semtlerindeki beş okulda öğretmenler ders işlerken çekimler yapılacak, daha sonra bu çekimler araştırmacı ve çekim ekibi tarafından yine sınıf yönetimi derslerinde öğretilen konular göz önünde bulundurul...
Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Üniversite Öğrencilerinin Spor Tüketim Profilinin Belirlenmesi
Koçak, Mehmet Settar; Altun, Merve; Sözeri, Bariş(2013-12-31)
Bu proje ile sporu “seyretme” ve “spora katılım düzeyinde, üniversite öğrencilerinin tükettiği spor türlerini ve tüketim miktarlarını inceleyerek; “Spor Tüketim Profili” oluşturmak ve sporu “seyir” ve katılım yolu ile tüketen bireylerde, sporu tükettiren unsurların (güdüler) neler olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır.
Citation Formats
G. Gökalp and S. Kaya Kaşıkcı, “Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62069.