TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ

2018-12-31
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi güçlü bir biçimde kimyasal üretime ve tüketimine bağlıdır. Bu kimyasallar ağırlıklı olarak tarım, otomotiv, tekstil, inşaat ve kağıt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir kimyasalın üretimi ve tüketilmesi kaçınılmaz olarak yakın çevresel kaynakların kirlenmesine neden olmaktadır. Endüstride kullanılan kimyasalların potansiyel arıtılabilirliğini araştırmak ve toksik kimyasalların kullanımını en aza indirecek yollar bulmaya çalışmak, endüstrinin çevresel etkilerini azaltmak için şarttır. Bu nedenle, bu proje başlıca kirleticisi tarım ürünleri olan atrazin için vadoz bölgede doğal atenüasyon ile iyileştirme potansiyellerini belirleyecektir ve elde edilen veriler ile daha yeni bir model geliştirecektir.

Suggestions

Türkiye’de Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Santrallerinden Kaynaklı Olası “Isı Adası” Etkisinin İncelenmesi
Akınoğlu, Bülent Gültekin; Turan, Raşit; Yılmaz, Ayşen(2017-12-31)
Günümüzde eldesi büyük oranda fosil yakıtlara (petrol, doğal gaz, kömür) bağlı enerji ihtiyacı; bu yakıtların getirdiği bölgesel ve küresel düzeydeki çevre kirlilikleri, enerji verimliliğine ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir-temiz enerji kaynaklarının kullanım oranlarının arttırılması konularını ön plana çıkarmıştır. Bugün güneş enerjisinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine çevirebilme özelliği ile günlük yaşamda, küçükten büyüğe birçok alanda uygulamay...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun talep karşısında beslenim ve boşalım dengesi gözetilmeksizin yapılan aşırı ve kontrolsüz su çekimleri sonucunda akiferdeki su rezervinin yıllar içerisinde ciddi olarak azalması ve denize yakın kesimlerde deniz suyu girişimi nedeniyle tuzlanarak su kalitesinin ciddi ölçüde bozulması, Güzelyur...
KEROSEN PARÇALAYAN BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN KARAKTERİZASYONU
İçgen, Bülent(2017-12-31)
Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanılan petrol kaynaklı ürünler, hem sanayi alanında hem de günlük yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler, son derece karmaşık olan alifatik ve aromatik hidrokarbon karışımlardan oluşmaktadır. Sanayinin ve teknolojinin hızlıca ilerlemesiyle birlikte petrol ürünlerinin büyük miktarda üretimi ve kullanılması sonucunda ciddi çevre problemleri gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bu petrol ürünlerinden biri olan kerosen, bugünün büyük çevre sorunlarından biridir. Kero...
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK MEMELİ POPULASYONLARINA ETKİLERİ
Bilgin, Cemal Can; Elverici, Mert; Durmuş, Mustafa; Özgencil, Kaan(2014-12-31)
Dünyada ve ülkemizde rüzgar enerji santralleri (RES) sürdürülebilir enerji kaynağı nitelikleriyle giderek daha öne çıkmaktadırlar. Ancak bütün fiziksel yatırımlarda olduğu gibi, inşaat ve işletme aşamalarında doğal yapıda önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. Bu projenin amacı, Türkiye’de inşaat veya işletme aşamasında bir dizi RES’in büyük memeli populasyonları açısından sayılar, habitat kullanımı ve gün içi aktivite desenlerinin elde edilmesi, bu yolla RES etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Esas olarak...
Hidrokarbon Kirliliği Gösteren Yüzey Sularından Hidrokarbon Degredasyonunda Etkin Bakterilerin İzole Edilmesi ve Dgredasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2015-12-31)
Sanayi ve teknolojinin hızla artması nedeniyle çevre kirliliği tüm dünyada büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Çevre kirliliği sonucu ekolojik denge büyük bir hızla bozulmaktadır. Endüstriyel gelişme ile birlikte artan petrol kullanımı, çevreye yayılan hidrokarbonların oranını arttırmakta bu da canlılar için büyük bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. Birçok plastiğin hammadesi olan ve enerji kaynağı olarak da kullanılan petrol rafinerilerinin atıkları da bu kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Pe...
Citation Formats
Z. Kurt, “TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62145.