Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi

2018-12-31
İpek Torun, Bahar
Altiparmak, Ismihan
Zeolitler, kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. 0.35 nm ve 1 nm arasında gözenek boyutuna sahip olan zeolitler bu boyutların molekül boyutlarına benzer olması sebebiyle moleküler elek olarak da adlandırılırlar. Mikro-boyuttaki gözenekler, gözenek boyutuna yakın boyuttaki moleküllerin zeolit kristalleri içindeki yayınım hızını yavaşlatarak kütle transferi kısıtlamalarına ve de istenmeyen ikincil tepkimelere ve kok oluşumuna sebep olmaktadır. Mikro-gözenekli zeolitlere mezo-boyutta (2-50 nm) gözenek eklenmesi, bu gibi ikincil tepkimelerin ve kütle transferi kısıtlamalarının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kütle transferinin ya da düşük seçiciliklerin sorun olduğu tepkimelerde kullanılmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak hiyerarşik yapıda mikro- ve mezo-gözenek ilaveli [Al]-MFI, [B]-MFI ve [B]-CHA gibi zeolit kafeslerinin sentezi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, tasarlanabilir gözenek boyutları, asit dereceleri ve derişimleri, gözenekleri içerisinde tutabildikleri tek ya da çift metalli aktif kataliz merkezleri sayesinde kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. Bu projede hidrojen molekülü depolama, ikincil reaksiyonları önleme ve de metanın tek aşamada metanole çevrimi gibi konularda değişik yapılarda (mezo-gözenek ilavesi de dahil farklı gözenek boyut...
Rutenyum nanokümelerinin amonyak sentezinde katlizör olarak kullanımının incelenmesi
Üner, Deniz; Aslan, Mustafa Yasin(2016-12-31)
Katı destek yüzeyine tutturulmuş rutenium nanokümleri hazırlancak, tanımlanacak ve amonyak sentiezinde katlizör olarak denecektir. Denemeler önce DRIFTS (Diffuse Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy) reaktör hücresi ve analiz sistemi kullanılarak özel koşullarda gerçekleştirilecektir. Öndenemelerde amonyak sentezine olanak sağlayan koşullarda tepkimeler katalitik reaktörde gereçekleştirilerek en etkin katalizör geliştirilecektir.
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması
Öcal, Cihan; Külah, Görkem; Yaman, Onur; Aydın, Filiz; Köksal, Murat; Nasirimarekani, Vahid(2015)
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan ...
Citation Formats
B. İpek Torun and I. Altiparmak, “Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62150.