Being another or the other: The professional identity development of alternatively certified English language teachers

Download
2015-6
Durmaz, Mehmet
The professional identity (development) as well as identity negotiation of English language teachers has in the recent years attracted the attention of many researchers (e.g. Abednia, 2012; Borg 2011; Cohen, 2010; Ghasedi & Zareee, 2014; Gu, 2013 Phipps & Borg, 2009; Thomas & Beauchamp, 2011; Virta, 2015). However, such studies mostly focused on the professional identity development of teachers coming from pre-service English language teaching programs. Considering that there are also alternatively certified English language teachers (ACELTs) in Turkey, who are not graduates of such programs, but of other related departments such as English/American language and literature, translation studies and linguistics, there seems to be an immediate gap in the field as to studies carried out on the professional identity (development) of ACELTs. In an attempt to address this gap in the literature, the present study is concerned with describing and understanding the factors that affect the professional identity development of ACELTs. More specifically, it also aims to investigate the roles assumed by English language teachers with alternative teaching certificates, and to explore in what ways they negotiate their identities and roles. Moreover, the present study intends to explore the relationship between the stated ideas and actual practices of ACELTs as a part of their professional identity development. This study adopts qualitative research methodology. 12 participants took part in the present study. The data were collected via reflection journals, in-class observations, semi-structured interviews and a focus group interview. The study was conducted at School of Foreign Languages of Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus. Findings revealed that there are external and internal factors that are influential in the professional identity development of ACELTs. Results also indicated that ACELTs assume a variety of roles which also affect their professional identity (development). In addition, ACELTs were found to adopt four main strategies to negotiate their identities and roles which are adapting, mediating, surrendering and compromising. Finally, the study disclosed divergences between the stated beliefs and observed practices of ACELTs, However, such divergences were regarded as constructive rather than obstructive in terms of their professional identity development

Suggestions

Bir Ürün Fikri Geliştirme Yöntemi Olarak Hikâye Tamamlama
Tüfek, Tuğçe Ecem; Gelmez, Koray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Birer pratik olarak ele alındıklarında tasarlama ile yazma süreçleri arasında çeşitli paralelliklerden bahsedilebilir (Orr & Blythman, 2002). Yazma aktiviteleri, tasarımın pratik ve bilişsel süreçlerinin çeşitli aşamalarına bir teşvik unsuru olarak entegre edilebilir. Tasarım alanına başka alanlardan yazma aktiviteleri adapte edebileceği gibi sırf bu alana özel yazma pratiklerini geliştirilmesi de önemlidir (Lockheart & Wood, 2007). Hikâye tamamlama yöntemi kişilerin belirli konular hakkındaki deneyimlerini...
Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri
Çakır, Nur (2016-01-01)
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin analitik düşünme beceri düzeylerini ve bu becerilerin akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Ayrıca araştırma kapsamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu becerilerin gelişimine ve bu gelişimi etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi işe koşulmuştur. Çalışma grubunu 79 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirile...
Urban Identity In The Age Of The Mobile Phone
Şentürk, Meltem; Barlas, Mehmet Adnan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cep telefonlarının yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldiği günümüzde, uzunca bir zamandır süren kimlik yitimi tartışmaları da alevlendi. Hemen herşeyin bireyselleşti(rildi)ği, toplumsal yaşam, ortak yaşam gibi kavramların ve bunlarla beraber düşünülmesi gereken mekanların da yitirildiği, ya da kullanılmaz duruma geldikleri, tartışmaların odak noktası oldu. Kişisellik, bireysellik gibi kavramların uç noktasını şimdilik oluşturan cep telefonunun, kullanıcıya sağladığı kolaylıklar nedeni ile, kişilerarası i...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması
Şen, Hanife Can; Eryılmaz, Ali (2011-01-01)
Bu çalışmanın amacı Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak öğretim programı dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) son halini aldıktan sonra 307 ll.s...
Citation Formats
M. Durmaz, “Being another or the other: The professional identity development of alternatively certified English language teachers,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2015.