Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları

2020-11-01
Eğitim örgütlerinde değişimlerin duygu uyandıran süreçler olduğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konmasına rağmen, duygular hem kuram hem de uygulamada hala geri plana atılmaktadır. Değişim sürecinde hissedilen duygular aslında uygulayıcıların değişime yönelik tutum ve davranışlarını şekillendirmesinde ve eğitim-öğretim odağını kaybetmeden mesleki kimliklerini korumasında oldukça önemli etkenlerdir. Ancak, duygularla ilgili yanlış inançlar, duygu yönetiminin bireysel ve kültürel bir yaklaşım gerektirmesi ve duyguların işleviyle ilgili bilgi eksikliği gibi sorunlar, değişim sürecinin çok önemli bir boyutu olan duygu boyutunun yok sayılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu bakımdan bu çalışmanın amacı, eğitimde değişim girişimleriyle ilgili öğretmenlerin deneyimlediği duyguların rolünü, bu duygularla ilgili hatalı yargıları ve ilişkili faktörleri literatür temelli bir tartışma ile ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçları değişim sürecinde öğretmen katılımının, desteğin ve açık iletişimin, bireysel özelliklerle birlikte öğretmenlerin değişime yönelik duyguları üzerinde oldukça önemli role sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Citation Formats
M. Zayim Kurtay, “Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları,” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 26, no. 3, pp. 681–718, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70050.