Toplum Kuramı

2015-01-01

Suggestions

Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2019-02-01)
Bu yazıyı feminist örgütlenmenin yeni biçimlerine etik ve siyasetin kesiştiği yerden bakmak adına kaleme aldım. Arzum, Foucault’nun Cinselliğin Tarihi kitabında öne attığı “hazzın siyaseti” fikrinden yola çıkarak bu örgütlenmelerin bir tahlilini ve bir nevi özeleştirisini ortaya koymak. Siyasi bir ajanda sunmaktan uzak, var olan feminist mücadele biçimlerinden neler öğrenebileceğimize ve birbirimize uzanarak ne gibi dayanışma pratiklerini alışkanlık haline getirebileceğimize dair bir tartışma alanı açmak he...
Toplum-Hukuk İlişkisi Açısından Anayasa Yapım Süreci
Okyayuz, Mehmet (2013-05-01)
Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi
Balaban, Osman (null; 2016-02-19)
Toplumsal Tabakalaşma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (null, Martı Kitap ve Yayınevi, 2002-01-01)
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Citation Formats
S. Y. Tezgiden Cakcak, Toplum Kuramı. 2015.