Karadeniz Hidrodinamik Modeli için veri Asimilasyon Sistemi Geliştirlmesi

2016-01-01
Sadighrad, Ehsan
Arkın, Şadi Sinan
Salihoğlu, Bettina Fach
Salihoğlu, Barış

Suggestions

Karadeniz Ekosisteminin Doğrusal Olmayan Dinamikleri Ve Antropojenik Ve İklimsel Değişkenlere Olan Tepkisi
Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış (null; 2016-06-03)
Karadeniz dolaşımı ve ekosisteminin gerçek-zamanlı tahmini için bir matematiksel model geliştirilmesi
Oğuz, Temel; Beşiktepe, Şükrü; Çokaşar, Tülay(2005)
Nonlinear dynamics of the Black Sea ecosystem and its response to anthropogenic and climate variations
Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış; Department of Marine Biology and Fisheries (2013)
The main objective of this research is to i) provide a quantitative understanding of the changes in the Black Sea ecosystem between 1960 – 1999, ii) to identify its food web dynamics including the infamous anchovy – Mnemiopsis shift in 1989, and iii) utilizing this understanding to explore future progressions of the Black Sea ecosystem under predicted future physical and biogeochemical changes. For this purpose, three different but complementary approaches were used all of which were detailed under three di...
Karadeniz Ic Baseni Ve Kita Sahanligi Arasindaki Fiziksel Transfer Mekanizmalarinin Ekosistem Uzerine Etkisi
Sadighrad, Ehsan; Arkin, Sinan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2018-05-09)
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Citation Formats
E. Sadighrad, Ş. S. Arkın, B. F. Salihoğlu, and B. Salihoğlu, “Karadeniz Hidrodinamik Modeli için veri Asimilasyon Sistemi Geliştirlmesi,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71028.