Yaşlılar için Evde E-Sağlık Çözümleri

2018
Sağlık hizmetlerinde, hastaların (ve bakıcılarının) gereksinimlerine mümkün olduğunca uyan en iyi bakımı sağlamak esastır. Öte yandan, yaşam beklentilerinin ve toplumdaki yaşlı ora- nının giderek artmasına paralel olarak sağlık hizmetlerine olan talep de giderek artmaktadır. Nüfusun yaşlanması; yaşa bağlı olan şeker, koroner kalp ve solunum yetmezliği gibi hastalık ihtimallerinin artışını tetiklemektedir. Hali hazırda bile hastanelerde hastaların yatarak tedavi edileceği yatak sayısının yetersiz kalması ve sağlık personeline çok sayıda hasta düşmesi söz konusuyken, uzun vadede, yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine ve kamu maliyesine getireceği finansal yük daha da büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Kullanıcı perspektifinden bakıldı- ğında ise, kronik hastalıklarla yaşayan yaşlılar çok sayıda hastane kontrolüne gereksinim duyan dezavantajlı bir gruptur. Hareketlilik seviyelerine, hastane ziyaretlerinin sayısına ve içeriğine bağlı olarak bu grubun ileride sağlık hizmetlerine erişebilirliği daha da zor hale gelecektir. Dolayısıyla, kronik hastalıkları tedavi edilemese bile, yaşlıların kendi sağlık koşullarını takip edebilecekleri evde-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Araştırmacı- lar, sağlık çalışanları ve dünyanın her yerinden politika oluşturucular, bu problemlere yenilikçi çözümler aramakta ve bazı düşünceleri hayata geçirmektedirler. Nüfusun büyük bir oranının günlük yaşamlarında internet erişiminin olması (örneğin akıllı telefon, bilgisayar ve TV aracı- lığıyla), sağlık çözümlerinde teknolojinin rolünü artırmaktadır. Bu noktada, elektronik-sağlık (e-sağlık) teknolojileri, küresel sağlık için gerekli yeniliklere bir cevap olarak görülmektedir. E-sağlık, teknolojilerin iyi oluş, sağlık ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesi için kullanımı an- lamına gelmektedir. Bu güncel konu ışığında, bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, ODTÜ Teknokent bünyesinde medikal alanda faaliyet gösteren bazı firmaların danışmanlığında yürütülen öğrenci tasarım projelerinden örneklerle ürün ve beraberindeki servisler kapsamında bir tartışma sunmaktadır. Türkiye özelinde yaşlılara ve yay- gın sağlık sorunlarına odaklanan araştırma ve beraberinde önerilen tasarım çözümleri; mevcut e-sağlık çözümlerinin yaşlıların fizyolojik ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek hale getiril- mesi, kontrolü mümkün olduğunca yaşlılara vererek psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçla- rının da karşılanması, uzun dönemli kronik hastalıkları kontrol altına alma, komplikasyonları, başka hastalıkları ve kazaları engelleme, yeni ve gelişmekte olan teknolojileri de devreye soka- rak sağlık ve iyi oluşun desteklenmesi ve kontrol altına alınmasını hedefemektedir.

Suggestions

Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Çocuklar için Empatik Tasarım
Süner, Sedef; Günay, Aslı; Kulaksız, Mert (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcılarla empatik bağ kurabilmek, tasarımcılar için kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine anlamlı karşılıklar üretebilmek açısından önemli bir araçtır. Çocuklar için ürün ve sistemler geliştirirken onlarla kurulacak empatik bağ, tasarımcılar açısından kritik bir öneme sahiptir; çünkü tasarımcı ve kullanıcı perspektiferi arasındaki farklılıklar, nesil farkıyla da birleşerek iyice açılmaktadır. Çocuk kullanıcılar genellikle yetişkin bakış açısıyla karakterize edilmekte, çocukların ilgi, bilgi ve bece...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı
Tütüncü Demirbaş, Duysal; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Yeni neslin belirgin özelliklerinden biri, günlük yaşam teknolojileri vasıtası ile erken yaşlardan itibaren dijital oyunlar ile tanışmış olmasıdır. Dijital oyunlarda kazanılmış olan reflekslerin öğrencilerin ‘motive olma’ ve ‘katılımcı olma’ süreçlerinde yeni beklentilere neden olduğu gözlenmektedir. Yakın dönem çalışmalarda oyun oynama alışkanlıklarının lisans eğitimi alanında öğrenme araçlarının ve ortamının tasarımında da etkili olduğu görülmektedir. Ürün tasarımı derslerinde kullanılan tasarım briefleri...
Citation Formats
B. Şener Pedgley, O. F. Pedgley, and G. F. Hasdoğan, “Yaşlılar için Evde E-Sağlık Çözümleri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 201, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71234.