Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık

2018-09-12
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamalarının sayısına rağmen, çoğunlukla iyi ölçeklenmezler ve kullanıcılarla uzun süreli etkileşim sağlamadan yoksundurlar. Nitekim akademik bilgi birikimi, üç ana konuyu belirlemek için sağlam çalışmalardan yoksundur: mSağlık uygulamalarında düşük tutulumun ardındaki faktörler; ölçeklendirilmiş mSağlık çözümlerinin önündeki engeller; ve böyle bir mSağlık çözümünün bakım verme üzerindeki etkisi. Bu çalışma, bu konuları Çok Fazlı Optimizasyon Stratejisine (MOST) dayanan üç ardışık aşama ile incelemektedir. Her aşamada tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları vardır ve farklı paydaşlardan veri toplanması için katılımcı araştırma ve teknoloji yerleştirmesinden yararlanır. Her aşamanın sonunda, toplanan veriler müdahale bileşenleri, sürdürülebilir kullanım ve müdahalenin etkisi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için analiz edilir. Bu çalışmanın amacı, yaşlıların bakımı için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir mSağlık önündeki engelleri belirlemek ve hepsi için çözüm önerisi sunmaktır. Sonuç olarak, mevcut çalışma mSağlık, aile bakımı, teknoloji benimseme alanlarının kesişiminde yer almakta ve bunların her birine katkıda bulunmaktadır.
UYMS, 10 - 12 Eylül 2018

Suggestions

Yaşlılar için Evde E-Sağlık Çözümleri
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs; Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Sağlık hizmetlerinde, hastaların (ve bakıcılarının) gereksinimlerine mümkün olduğunca uyan en iyi bakımı sağlamak esastır. Öte yandan, yaşam beklentilerinin ve toplumdaki yaşlı ora- nının giderek artmasına paralel olarak sağlık hizmetlerine olan talep de giderek artmaktadır. Nüfusun yaşlanması; yaşa bağlı olan şeker, koroner kalp ve solunum yetmezliği gibi hastalık ihtimallerinin artışını tetiklemektedir. Hali hazırda bile hastanelerde hastaların yatarak tedavi edileceği yatak sayısının yetersiz kalması v...
Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2018-06-01)
Trafikte yer alan sürücü gruplarından biri olan yaşlı sürücülerin gelişimsel özellikleri ve deneyimleri ile ilişkili olarak trafikte birtakım özel davranışlar sergilediği görülmektedir. Mevcut çalışmada yaşlı sürücülerin trafikteki bireysel deneyimlerinin kendi bakış açılarından ve kendi ifadeleriyle detaylı biçimde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde yaşayan, 60 ve üzeri yaştaki 10 erkek katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler, y...
Engelli Sokak Hayvanlarının Gündelik Hayata Adaptasyonu Açısından Üç Boyutlu Yazıcıların Protez Üretimindeki Rolü
Baş, Atakan; Yücekule, Saygın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
İhtiyaçları karşılama düşüncesiyle başlayan tasarım süreci, doğru çözümlendiğinde hayat kurtarıcı bir etki yaratabilmektedir. Geniş bir perspektif açısına sahip olan tasarım düşüncesi, psikolojik, sosyolojik veya fizyolojik alandaki birçok problemin çözüme ulaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle fizyolojik problemlerden kaynaklanan gereksinimler, hayatın eksiksiz devam ettirilebilmesi açısından, çözüm arayışlarında öncelikli sırayı almaktadır. İnsan popülasyonunun kolektif bir şekilde varlığını sü...
Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artışı, sürücülüğün yaşlı bireyler için ehemmiyeti ve yaşlıların trafikteki karakteristik özellikleri birlikte düşünüldüğünde, sözü edilen grup için sorun teşkil eden durumların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekliliği, bu durumun yaşlıların yaşam kalitesi açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, nitel araştırma yöntemlerini kullanarak yaşlı kimselere göre trafikte problem yaratan noktaları belirlemeyi ve bu noktalara yaşlı perspektifinden çözüm ön...
Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler
Kaygan, Harun(2018-12-31)
Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşü...
Citation Formats
S. Özkan Yıldırım, “Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık,” presented at the UYMS, 10 - 12 Eylül 2018, İstanbul, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79730.