Ankara’da PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde n-alkanoik asit derişimlerinin incelenmesi

2017-10-07
Koçak, Ebru
Aslan Kılavuz, Seda
İmamoğlu, İpek
Tuncel, Süleyman Gürdal
Atmosferdeki ince partiküllerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu partiküllerin olumsuz sağlık etkileri kimyasal kompozisyonlarına göre değişmektedir. Öte yandan atmosfere birçok biyojenik ve antropojenik kaynaktan yayılan bu partiküllerin kompozisyonlarının belirlenmesi, ana emisyon kaynaklarının tahmin edilmesinde de kullanılabilmektedir. Atmosferde özellikle PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde bulunan n-alkanoik asitler kentsel alanlarda daha yüksek konsantrasyonlarda görülmekle birlikte özellikle biyojenik kaynaklı olanları kırsal ve yarı kentsel alanlarda da belirlenmektedir. Atmosferdeki n-alkanoik asit kaynakları yemek buharları, motorlu taşıt emisyonları, yol tozu ve biyokütle emisyonlarıdır. Bu çalışmada Ankara’nın kentsel ve yarı kentsel iki bölgesinde 14 ay süresince toplanan PM2.5 partiküllerinde n-alkanoik asit derişimleri ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir.
12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (2017)

Suggestions

Ankara’da kentsel yerleşim ve banliyo istasyonlarında ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimi
Uzunpınar, Elif Sena; Aslan Kılavuz, Seda; İmamoğlu, İpek; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Doğal yollardan ve insan kaynaklı olarak atmosfere salınan uçucu organikbileşikler (UOB), gerek insan sağlığı ve gerekse ekosistem bileşenleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan organikbileşiklerdir. Bu nedenle, atmosferdeki konsantrasyonlarının, konsantrasyonlarını etkileyen faktörlerinve kaynaklarınınbelirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da banliyöve kentsel alanda UOBlerin kaynaklarının belirlenmesi amacıyla ODTÜ(banliyö)ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜ) yerleş...
Ankara atmosferindeki parçacıklara motorlu taşıt ve petrol ürünü akaryakıt emisyonu katkılarının incelenmesi
Ataman, Yavuz O.; Tuncel, Süleyman Gürdal; Volkan, Mürvet; Anwarı, A. Mohammad(1993)
1989 Yaz ve Kış aylarında Ankara'da Sıhhiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurulan iki istasyonda düşük hacimli örnekleyiciler ve Whatman 41 selüloz filitre kullanılarak atmosferdeki katı parçacıklar toplandı. Bu örneklerde Pb ve Ni'in kimyasal tayinleri için Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektroınetrisi ile yöntemlerin koşulları optimize edildi. Örneklere yerkabuğunun yüzde katkısı hesaplandığında bu değerin genelde Pb için 1.0, Ni için ise 14.0'dan az olduğu görüldü. Ankara'da başka önemli kirlet...
Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi
Bağcı, Suat A.; Kök, V. Mustafa; Türksoy, Ulaş; Arıkan, Murat A.(1998)
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'mdaki değişimdir. Yüksek gözenekli ortamda askıda kum taneciklerinin çökelmesiyle formasyon hasan meydana gelmekte ve askıda taneciklerin gözenekleri tıkamasına neden olmaktadır. Formasyon hasarının ölçülerinden biriside, geçirgenlik azalıtmdır. Deneysel çalışma kireçtaşı ortamda öteleme...
Kariyer - çok düşük enerji kullanımlı ve enerji kullanımsız kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesi
Akan, Barış Özgür(2010)
Son yıllarda kablosuz iletişim ve mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknolojilerindeki olağanüstü hızdaki gelişmeler, düşük maliyetli ve enerji kullanımlı, çok işlevli ve küçük boyutlu kablosuz algılayıcılardan oluşan kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesine olanak sağladı. Rasgele veya belirli bir düzene bağlı olarak konuşlandırılan çok sayıda kablosuz algılayıcı, algıladıkları veriyi kısa mesafeli ve çoklu atlamalı yöntemlerle alıcıya ileterek, ortak bir uygulama hedefine ulaşmak amacıyla kolektif ve...
Local structures of the Al-RE marginal metallic glasses and liquids: A molecular dynamics study
Sarıtürk, Doğuhan; Kalay, Yunus Eren; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-7-7)
Al-based metallic glasses (MGs) have outstanding structural and functional properties and are of great interest in the literature and industry. The formation of metallic glasses opens up extraordinary possibilities, and the structure and structure-property relationship at the atomic level must be thoroughly studied to tailor such properties. Al-Rare Earth (RE)-based alloys form an important class of marginal glass-forming alloys in which the presence of Al nanocrystals accompanies primary crystallization. O...
Citation Formats
E. Koçak, S. Aslan Kılavuz, İ. İmamoğlu, and S. G. Tuncel, “Ankara’da PM2.5 fraksiyonundaki partiküllerde n-alkanoik asit derişimlerinin incelenmesi,” presented at the 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71311.