Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı

2018-12-28
Türkiye’de bir üniversitenin endüstriyel tasarım lisans öğrencilerinin katılımıyla “üniversite yerleşkeleriiçin açık hava atık toplama birimleri” konulu bir tasarım çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay 7 saatsürmüş, çalıştaya toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalıştay için araştırma, tartışma, ve fikir geliştirme olmaküzere üç aşamalı bir kurgu izlenmiştir. Çalıştayda yürütülen tartışmalar ve uygulanan yöntemlersonucunda, bir kent mobilyası olarak açık hava atık toplama birimine dair, yerleşke kullanıcıları olaraktasarım lisans öğrencilerinin yorumladıkları problem alanı tanımı, işlev tanımları ve tasarım fikirleri eldeedilmiştir. Çalıştay sırasında üretilen 20 alt işlev, 81 analojik örnek içeren dört adet sinektik çizelgesi,serbest el eskiz içeren 24 adet 6-3-5 çizelgesi, 24 adet beyinçizimi çizelgesi, ve 24 adet final tasarımfikri çizimi, görsel içerik analizi ve tematik analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Bildiride buçözümlemelerden elde edilen bulgulara dayanarak katılımcıların konuyu içerik olarak nasılyorumladıkları ve yürütülen uygulamalara metodolojik olarak nasıl yaklaştıkları, bireysel ve grupbaşarımları üzerinden irdelenmiştir. Bulgular izlenen metodolojinin tasarım odaklı düşünmeyi, tasarımfikrine çıkış notkası bulma, fikri yapılandırma, fikir çeşitlemesinde ıraksama, ve fikir değerlendirmesindeyakınsama açılarından desteklediğini göstermektedir. Ayrıca, problem alanı tanımının ortaklaşarakbelirlenmesinin grup çalışması sürecine yapıcı bir temel oluşturduğu, öte yandan katılımcıların kendiproblem alanı tanımlarıyla da tasarım katkılarında bireysel olarak farklılaşmaya gittikleri görülmüştür.
5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, (1 - 04 Kasım 2018)

Suggestions

Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi
Özgenoğlu, Abdurrahim; Öcal, Adem(1994)
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir ya...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi
Paşamehmetoğlu, A. Günhan; Karpuz, Celal; Bozbağ, Taylan; Hindistan, Mehmet Ali; Açıkgöz, Bülent(1995-01-01)
Bu çalışmada, açık ocak iş makinalarının kaya ile etkileşimlerinin incelenmesi, iş makinalan performans izleme {monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, açık işletmelerde kullanılan elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinalarını izleme sistemleri geliştirilmiştir. Elektrikli ekskavatör ve dragline izleme sistemlerinde bu iş makınalarımn üretim sırasında motorlarının voltaj-akım değerleri ile kepçe konumları, delik delme makinasında is...
İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması
Eret , Esra; Ok, Ahmet (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretme...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Citation Formats
N. A. G. Z. Börekçi, “Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı,” Eskişehir, Türkiye, 2018, p. 465, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71631.