Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi

2020
Yurt, Yaprak Deniz
Özkan, Irmak
Töre Yargın, Gülşen
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gereklidir. Bu doğrultuda çalışma, stüdyo eğitiminde fikir üretme aşamasında öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimlerin ve geliştirdikleri pratiklerin bu sürece olan katkısını öğrencilerin gözünden anlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, tasarımın başlangıç aşamalarının belirsizlik barındıran yapısı ile ilgili eğitimcilere ve eğitim müfredatına yol gösterici içgörüler oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde eğitimini sürdüren dört üçüncü sınıf ve dört dördüncü sınıf olmak üzere sekiz lisans öğrencisi ile, öğrencilerin daha önce gerçekleştirdikleri ikişer projeyi temel alarak, projelerdeki fikir üretme yaklaşımlarına ve deneyimledikleri problemlere odaklı yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler esnasında, öğrencilerin stüdyo eğitiminde karşılaştıkları ve bilinçli olarak kullandıkları araçların yanı sıra, bilinçsiz olarak sürece katkısı olan ilham kaynaklarının da izini sürmeyi amaçladık. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler fikir üretimine öncü olarak bilgi ve içgörü edinebilecekleri yöntemleri tercih ediyor, tasarım iş tanımının (design brief) özümsenmesine önem veriyor ve fikir üretme yöntemlerinin tasarım sürecinde doğru zamanda kullanılmasını bekliyorlar. Sonuçlar doğrultusunda, görsel kaynakların saplanmaya neden olmadan yaratıcılığı destekleyici bir şekilde kullanımı, özgünlük tanımı ve kullanılan kaynakların güvenilirliği gibi konularda, öğrencilere eğitimciler tarafından yönlendirmeler yapılması önerilmektedir. Bunların yanı sıra, öğrenciler eğitimcilerin yönlendirmelerini ve planlı olarak yapılandırılmış eğitim müfredatını yararlı bulsalar da genel yaklaşım ve arzu, eğitim sürecinde ilk aşamalarda teorik bilgilerin edinildiği sistematik bir eğitim almak, daha sonraki aşamalardaysa kendi pratiklerini gerçekleştirebilecekleri daha esnek bir eğitim sürecine geçiş yapmak yönündedir. Bu çalışma, ele aldığı kısıtlı katılımcı sayısı ile odak grubunun yaklaşımlarıyla ilgili öngörü oluşturma amacını taşıyan bir ön çalışma niteliğindedir.

Suggestions

Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci
Gürsu, Hakan (Başkent Üniversitesi-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; 2018-12-19)
Dijitalleşen ve sürekli değişen bilgi çağının dinamik gereklerine karşı, aynı düzeydedeğişmeyen geleneksel temel tasarım kavramlarına ve kodlarına ulaşım ironik bir şekildezorlaşmaktadır. Tasarım temel seviye öğrenimdeki süreç gelişimi ve süreç algısında halasıkıntılar yaşandığı giderek artan bir şekilde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan günümüzdebilgiye hızla ulaşma beklentisi/alışkanlığı kazanmış yeni kullanıcı gruplarının nesnel bilgikaynağına ve bu bilgiye ulaşım sürecindeki sorunsallar; öncelikle ilgis...
Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, ge...
Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Çil, Ela; Demirel-Özer, Sinem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan ara...
Citation Formats
Y. D. Yurt, I. Özkan, and G. Töre Yargın, “Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 197, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72822.