Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları

2021-6-30
Çil, Ela
Demirel-Özer, Sinem
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan araştırmaya dayanarak ilk yıl stüdyolarında gerçekleşen etkileşim ve kültürel adaptasyon sürecini tartışmaktadır. Niteliksel olarak kurgulanan ve hem stüdyo yürütücüleri hem de öğrencilerle yapılan söyleşilere dayanan araştırmanın sonuçları içinde öne çıkan konulardan biri stüdyonun temel hedeflerinin yürütücüler ve öğrenciler açısından deneyimlenmesi ve değerlendirilmesi arasındaki farklardır. Bu fark stüdyo içerisinde yürütücüler tarafından aktarılmaya çalışılan değerlerin öğrenciler tarafından nasıl karşılandığına ışık tutmakta ve yaratıcılığa vurgu yapan tasarım eğitiminin kabul etmekte çoğu zaman zorlandığı kendi kalıplarını tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda Pierre Bourdieu’nün içselleştirdiğimiz eylem sınırları olarak işaret ettiği habitus kavramı ile Jacques Ranciere ve Paulo Freire’nin geçerli pedagojik sistemlere eleştirileri, stüdyo derslerini yönlendiren hâkim inanç ve uygulamaları sorgularken başvurduğumuz kavramsal çerçeveyi oluşturmaktadır. Mimarlık eğitimini kültürel politikanın bir biçimi olarak ele alırken hedefimiz ilk yıl tasarım stüdyosunu karakterize eden belirsizlik ortamı ile yüzleşmek ve bu ortamın öğrenciler ve yürütücüler açısından yarattığı zorlukları tartışabilecek bir alan yaratmaktır.

Suggestions

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Prospective Teachers’ Views on the Physical Environment of an Education Faculty
Engin Demir, Cennet (2019-09-01)
The purpose of this study is to identify the views of the prospective teachers on the physical conditions of the building they are studying at and to evaluate the physical environment of a teacher training institution. Data were collected through using a data collection instrument developed by the researchers. The data collection instrument consists of three parts: the Participant Information Form, the “Physical Environment Assessment Scale”, and the “Physical Environment - Student Emotion and Value Scale”....
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Kaygan, Harun; Süner, Sedef (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Citation Formats
E. Çil and S. Demirel-Özer, “Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 139–160, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2021103.pdf.