Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler karşısında Kamusal Alan Odaklı Kentsel Tasarım

2004-05-28

Suggestions

Class Dimension of Housing Inequalities in the New Era of Liberalization: A Case Study in Ankara
Akpınar, Figen (2008-1-1)
Ekonominin küresel yeniden yapılanmasının kentin yerel coğrafyasına iki tür etkisinden söz edebilir. Birincisi, tabakalaşma örüntüsünün değişmesidir. Bir tarafta finans sektörü ve ihtisaslaşmış hizmetlerde çalışan üst-düzey profesyonellerden oluşan yeni bir tabaka ortaya çıkmaktadır. Bunu izleyen ise, niteliksiz işgücü talep eden işlerdeki artıştır. Yeni dönemin bir özelliği olarak kabul edilen eşitsizlik, kendisini hem boyut olarak, hem de sosyal ve mekânsal farklılaşmalar biçiminde göstermektedir. Toplums...
Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar
Yıldırım, Göksun; Aydın, Neşe; Karakayacı, Özer; Fındıklar Ülkü, Çiğdem; Karkın, Kübra; Gündüz, Elif; Levend, Sinan; Öncel, Hale; Sağ, Mehmet Akif; Çakır, Bilge; Gürçay, Melih; Memlük Çobanoğlu, Nihan Oya; Özdemir Sarı, Burcu; Özüduru, Burcu; Polat, Erkan; Ülkenli, Zeki Kamil (Akıncı Ofset, 2021-12-01)
Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve afetler ile salgın hastalıklar yakın döneme iz bırakan gelişmelerdir. Üretilen yanıtların hem geçmişten aktarılan ve hem de yeni ortaya çıkan sorunlara köklü çözüm üretmede yeterli olamadığı koşullarda sorunlar da çeşitlenmekte, derinleşmekte ve karmaşıklaşmakta, geleceğin nasıl şekillenec...
Old game in a new world: turkey and the united states from critical perspective
Atmaca, Ayşe Ömür; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2011)
The main objective of this dissertation is to analyze Turkish-American relationship from critical perspective. In this study critical geopolitics is used to examine the US policymakers‘ discourses over representations of Turkey. Drawing on the theoretical literature, this dissertation took geopolitics as a deeply ideological concept and analyzed the ways in which US geopolitical discourse has shaped the Turkish-American relationship over time. The study outlined the historical evolution of the concept of th...
Yeni Zanaatkârlık: İş Birlikleri, Sürdürülebilirlik ve Öneriler
Temeltaş, Handan; Kaya Pazarbaşı, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiri, günümüzde değişen zanaatkârlık kavramına ve zanaatkârlarla yapılan iş birliklerine değinerek, bu iş birliklerini değerlendirip, çoğaltılabilmesi için birtakım öneriler sunmaktadır. Bu bildirinin amacı, gelecekteki zanaatkârlık fikri konusunda bir öngörü oluşturmak ve zanaatkârlık bilgilerinin değerlendirilebileceği biçimleri ortaya koymaktır. Günümüzde zanaatkârlık kavramı, kendine ait bir atölyede genellikle on kişiden daha az bir çalışan grubuyla bir malzeme uzmanlığı üzerinden tasarlanan ve y...
Yeni Dünyanın Yeni Hukuku
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-09-01)
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir. Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve ...
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler karşısında Kamusal Alan Odaklı Kentsel Tasarım,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73291.